diplomová práce

Chybové frekvence ložisek

Text práce 5.88 MB

Autor práce: Ing. Petr Životský

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Vladimír Pata, Dr.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá chybovými frekvencemi ložisek, protože ložiska jsou součástí téměř každého rotačního stroje. Pro daný druh ložisek a způsobené vady porovnává vypočtené teoretické chybové frekvence s frekvencemi získanými pomocí experimentu. Popisuje různé způsoby měření chybových frekvencí, které jsou více nebo méně použitelné v praxi. Dále se zabývá možnými způsoby odhalení chybových frekvencí pro konkrétní vady ložisek.

Klíčová slova:

Technická diagnostika, Chybové frekvence, Vady ložiska

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-02)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Při tvorbě této práce bylo nutné provést řadu měření na různých pracovištích. Výsledkem je podrobné porovnání těchto výsledků a také použitých metod.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Předložená práce je na výborné úrovni. Kladně hodnotím především samostatnou práci diplomanta, protože vyšetřování chybových frekvencí ložisek je problematika velmi složitá, jak z hlediska teoretického, tak i realizace praktického měření.
K práci nemám připomínky, pouze z formálního hlediska diplomant mohl ještě uvést přehledy použitých symbolů, vzorců a obrázků, tak jak je obvyklé dle ČSN ISO.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A