bakalářská práce

Automatická kalibrace snímačů vibrací

Text práce 1.45 MB

Autor práce: Ing. Petra Macháčková

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. František Vdoleček, CSc.

Abstrakt:

Cílem této práce je seznámení s pokročilejšími funkcemi technické diagnostiky, jako jsou autodiagnostika a autokalibrace. V práci jsou uvedeny možnosti diagnostikování diagnostiky rotačních strojů, rozdělení snímačů, které se používají ve vibrační diagnostice a možnosti jejich kalibrace. Dále je uvedena automatická kalibrace okolních vlivů, které ovlivňují vlastnosti snímačů.

Klíčová slova:

Diagnostika, kalibrace, piezoelektrické snímače, signály, automatická diagnostika, automatická kalibrace

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof.Ing.Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
doc.Ing.Eva Kureková, CSc. (člen)
doc.Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc.Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Studentka zpracovala teoretickou část samostatně a dosahuje velmi dobré úrovně, nicméně na další část si studentka nevhodně rozvrhla svůj časový plán, což se projevilo i na výsledku práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Práce pouze naznačila možná řešení autodiagnostiky a autokalibrace snímačů samostatně, což mohlo být doplněno i návrhem komplexního řešení obou funkcí současně.
Práci lze vytknout i drobnější formální překlepy aj. nedůslednosti
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C