diplomová práce

Řízení ramene motoru a určení hmotnosti předmětu z dynamiky pohybu

Text práce 2.7 MB Příloha 6.8 MB

Autor práce: Ing. Radek Pour

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tématem projektu, jehož součástí je tato diplomová práce, je inteligentní vážení a třídění zboží. V první části je podrobně rozebrán princip zjišťování hmotnosti z dynamiky pohybu s odvozením výpočtových vztahů a popis použitých prostředků. Druhá část řeší návrh tří zpětnovazebních regulačních obvodů pro řízení ramene stejnosměrného motoru, principy komunikace mezi programovatelnými automaty a navržený kód programu.

Klíčová slova:

programovatelný automat, PLC, inteligentní vážení, regulace, regulátor, Phoenix Contact

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2301-5)

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-02)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (člen)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Výborná úroveň práce ze všech hledisek. Návrh a realizace poloviny funkčního vzorku zařízení pro vážení a třídění zboží. Účast na celosvětové soutěži v aplikacích průmyslové automatizace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Hlavním cílem předložené diplomové práce je inteligentní vážení a třídění zboží na prostředcích společnosti Phoenix Contact. V první části je podrobně rozebrán princip zjišťování hmotnosti z dynamiky pohybu s odvozením výpočtových vztahů a popis použitých automatizačních prostředků. Druhá část řeší návrh tří zpětnovazebních regulačních obvodů pro řízení ramene stejnosměrného motoru, principy komunikace mezi programovatelnými automaty a navržený kód programu. Práce je zvládnutá velmi dobře jak po formální tak i po obsahové stránce. Práce má dobrou grafickou úroveň, je dodržen jednotný styl, je doplněna číslovanými obrázky, tabulkami a nechybí zde ani odkazy na použitou literaturu.

Hlavní cíl „Řízení ramene motoru a určení hmotnosti předmětu z dynamiky pohybu“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A