bakalářská práce

Analýza nejistot měření v plynárenství

Text práce 2.95 MB

Autor práce: Ing. Jan Dominik, MBA

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce řeší problematiku nejistot v oboru měření průtoku plynu. Zaměřuje se především na vytipování možných zdrojů nejistot s novým prototypem měřidla na energetickou hodnotu plynu, který byl testován přímo na plynovodech na zemní plyn. Výsledky jsou porovnávány na přepočtené hodnoty stávajících objemových měřidel a určena možná nejistota měření pro  jednotlivé partnery při distribuci plynu. 

Klíčová slova:

Nejistota měření, měření průtoku, plyn, spalné teplo

Termín obhajoby

16.6.2008

Práce bude zveřejněna

16.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof.Ing.Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
doc.Ing.Eva Kureková, CSc. (člen)
doc.Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc.Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Bakalářská práce je cennou úvodní studií nejistot při přepočítávání dodávek plynu z objemových na energetická kritéria. Pro praktické nasazení by si ale vyžádala jistá dořešení a úpravy.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Tato práce popisuje řadu měření, které byly uskutečněny ve firmě zabývající se plynárenstvím a poté se student pokouší analyzovat zdroje nejistot a provádí i konkrétní výpočet.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B