bakalářská práce

Programové vybavení pro počítačovou podporu měření

Text práce 683.71 kB

Autor práce: Bc. Jakub Krontorád

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá programovým vybavením, které umožní počítačovou podporu měření. Řeší softwarovou podporu měření jako jednu z variant automatizace měření a zpracování dat a informací. Podrobněji analyzuje vybrané významnější programy, rozšířené v technické praxi a stručně seznamuje s někteými dalšími možnostmi, dostupné na našem trhu.
V závěru se pokouší shrnout základní výhody a přínosy měření pomocí počítače a srovnání základních nároků vybraných programů na hardware i obsluhu.

Klíčová slova:

Měření, software, hardware, podpora, informace.

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Bakalářská práce představuje slabší studii daného problému. Tabulka hodnocení programových vybavení mohla obsahovat více kritérií pro vzájemné srovnání.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Grafické zpracování práce je na dobré úrovni s minimem gramatických a stylistických chyb. Po obsahové stránce mělo být provedeno důslednější srovnání uvedených programů - tabulka 1. hardwarové nároky je hodnotí jen částečně. Rovněž výčet programů mohl být bohatší.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C