diplomová práce

Automatizované sledování výrobních strojů

Text práce 1.7 MB Příloha 1.38 MB

Autor práce: Ing. David Šíp

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Miroslav Zbořil

Abstrakt:

Tato práce pojednává o  monitorování výrobních strojů. Zabývá se návrhem a realizací  automatizovaného monitorovacího systému ve strojírenské firmě. Popisuje automatický způsob snímání dat ze strojů, zpracování získaných informací a jejich zobrazení v uživatelských aplikacích. Slouží jako návod středně  velkým firmám při zavádění automatizavaného monitorovacího systému.

Klíčová slova:

Monitorovací systém, Monitorování strojů, Automatizace výroby

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-02)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (člen)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Student se velmi dobře seznámil s problematikou monitorování CNC strojů a vyřešil samostatně jejich propojení na vyšší úroveň informačního systému pro podnikové plánování.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Miroslav Zbořil

Práce má výbornou úroveň a je přímo využitelná pro firemní praxi.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A