bakalářská práce

Bezdotykové měření teploty

Text práce 340.03 kB

Autor práce: Ing. Miroslav Lata

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem práce bylo vypracování studie o rozvíjejícím se bezkontaktním měření teploty a  přiblížit tak metody měření v oblasti infračerveného záření. Počátek práce je věnován hlavním  pojmům a definicím nutné pro uvedení do problematiky bezkontaktního měření teploty. Dalším účelem bylo se také zmínit o možné chybovosti v měření, jejími příčinami, uvést možnosti kalibrace měřících zařízení a jejího důvodu. Závěr práce je zaměřen na praktické využití těchto měřících přístrojů.

Klíčová slova:

teplota, radiace, infračervené záření, pyrometr, kalibrace, termočlánek, bezdotykový teploměr, detektor

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Bakalářská práce představuje použitelnou studii možností bezdotykových měření teplot.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Janečka, Ph.D.

Student splnil zadání v celém jeho rozsahu.Grafické zpracování předložené práce je na dobré úrovni, ovšem se nepodařilo vyhnout gramatickým chybám a občasným překlepům, které však práci neubírají na srozumitelnosti. Chtěl bych vytknout práci s literaturou a chybějící citace v textu. Například obrázky a vztahy jsou převzaté z literatury, ale chybí zde patřičný odkaz na literární pramen. V práci mohly být lépe shrnuty dosažené výsledky, ke kterým student dospěl.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B