bakalářská práce

Návrh řízení výroby v rámci LEAN production (Štíhlá výroba)

Text práce 1.34 MB

Autor práce: Bc. Miroslav Machala

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Ivana Hromková, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.

Abstrakt:

Bakalářská práce pojednává o teoretických principech štíhlé výroby a následně o jejím úspěš-ném zavádění do dvou reálných firem a jejich vzájemném porovnání. Na začátku práce je provedena rešerše problematiky, shrnutí historie, popis jednotlivých metod, zahraniční apli-kace a srovnání vybraných přístupů. V druhé části práce je popsána implementace do dvou reálných brněnských firem. Obě se shodně zabývají třískovým obráběním, ale liší se jiným ty-pem výroby a velikosti dávky. V obou případech je navrženo inovativní rozložení dílny, jsou inovovány procesy a navrženy nové postupy s cílem zefektivnit každou firmu.

Klíčová slova:

LEAN production, Kaizen, Jidoka, 5S, Drum Buffer Rope, Just in Time, Pull Push systém, Muda

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Autor prezentoval svoji práci a odpovídal na dotazy oponenta s následnou diskusí.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Ivana Hromková, Ph.D.

V první části bakalářské práce na téma "Návrh řízení výroby v rámci LEAN production (Štíhlá výroba)" student shrnuje a hodnotí teoretické principy štíhlé výroby. Student provedl rešerši problematiky, shrnutí historie teoretických principů a popsal jednotlivé metody.
Student prokázal znalost nabytých teoretických informací v podobě implementace do dvou firem zabývajících se třískovým obráběním. Největšími přínosy této práce byly především sjednocení postupu příjmu zakázek a vizualizace procesu zadávání do výroby, efektivní proces přetypování výroby a automatizování měřících cyklů.
Všechny cíle bakalářské práce byly splněny.
Student prokázal značnou míru samostatné práce v podobně nastudování teorie štíhlé výroby. Student prokázal invenci a samostatnost při aplikaci teorie na výrobní podniky.
Práce obsahuje formální nedostatky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

K oponování předložená BP se zaobírá poměrně zajímavou problematikou, a to je návrh řízení výroby pomocí prostředků LEAN production. Porovnáním znění zadání BP a jejího vypracovaného obsahu a zejména jejím studiem lze konstatovat, že zadání bylo splněno jen částečně, či spíše poněkud nedbale, chybí totiž kvalitní vyhodnocení procesů na jejím závěru. Po celkem dobře provedené rešerši problematiky LEAN production byla nastudována problematika řízení výroby a byl učiněn pokus o její aplikaci u dvou náhodně vybraných podniků z oblasti strojírenství. Následně byly porovnány vybrané přístupy k řízení výroby, za účelem jejího zeštíhlení. Z obsahu BP je patrná snaha studenta zpracovat metodologii a algoritmy řízení výroby vybraných metodologií a aplikace vybraných přístupů Lean production/management na výrobní podnik, avšak výsledek je v poněkud zjednodušené formě, i když je pochopitelné, že úspěch závisí nejen od snahy téma co nejlépe zpracovat, ale i od ochoty dvou firem označných jako A a B, poskytnout relevantní údaje. Analýza výsledků aplikace vybraných metodologií by vyžadovala mnohem pečlivější zdůvodnění a rozbor jednotlivých vlivů, vstupujících do výrobního procesu. Vždyť zeštíhlívání výroby je velmi zajímavou až zábavnou prací jednotlivce ve firmě!
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C