bakalářská práce

Model robotu v Pythonu

Text práce 1.18 MB Příloha 9.45 MB

Autor práce: Ing. Josef Fikar

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá vytvořením simulačního prostředí pro mobilní robot určený pro soutěž Micromouse. Dále vytvořením ovládacího rozhraní pro tuto simulaci jako nezávislé aplikace a jejich vzájemnou komunikací. Simulace má sloužit k testování a optimalizaci trackovacího algoritmu, na základě něhož se robot pohybuje bludištěm.

Klíčová slova:

Python, Micromouse, simulace, komunikace, robot, aplikace.

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo v programovacím jazyce Python vytvořit simulační model robotu Micro-mouse a jeho prostředí ve kterém se bude pohybovat. Dalším cílem bylo implementovat základní fyziku pro zajištění kolizí mezi objekty. Simulační model musí být přístupný z jiných programovacích jazyků například pomocí knihoven DLL. Tyto cíle byly úspěšně splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce se zabývá tvorbou dynamického modelu autonomního robotu pro soutěž Mircromouse. Model robotu je vytvořen v prostředí Blender a pro simulaci dynamických vlastností je použito prostředí Bullet. Výsledkem práce je platformově nezávislý dynamický model robotu a jeho prostředí , v tomto případě bludiště, který je možno používat pro trénování, či ladění různých řídicích algoritmů. Práce je zpracována velmi přehledně a systematicky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A