bakalářská práce

Sběrnice používané v oblasti programovatelných automatů

Text práce 2.7 MB Příloha 198.2 kB

Autor práce: Ing. Jakub Drábek

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce je rešeršního typu. Jedná se o shrnutí informací o průmyslových sběrnicích používaných v oblasti programovatelných automatů, které se využívají v laboratoři programovatelných automatů Ústavu automatizace a informatiky na Fakultě strojního inženýrství. Popisovanými průmyslovými sběrnicemi jsou PROFIBUS, PROFINET, AS-Interface, Interbus a CAN. Každá kapitola obsahuje detailní informace o určité sběrnici. Na závěr je uvedeno shrnutí popisovaných sběrnic a jejich srovnání.

Klíčová slova:

Průmyslová sběrnice, Fieldbus, PROFIBUS, PROFINET, AS-Interface, INTERBUS, CAN.

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo seznámit se s programovatelnými automaty používanými v laboratoři programovatelných automatů a za pomoci internetu a jiných podkladů vypracovat rešeršní studii na téma sběrnice používané v oblasti programovatelných automatů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Předložená bakalářská práce má kompilační charakter. Z hlediska zadání pokládám obsáhlost analýzy z dostupných zdrojů za dostatečnou. Práce je psána čitelně, avšak objevují se zde nevyváženosti některých částí práce (např. fyzická vrstva sběrnice PROFIBUS uvádí jako jediná impedance a kapacity kabelů, zatímco v popisu fyzické vrstvy sběrnice CAN najdeme oproti tomu popisy napěťových úrovní, zapojení konektoru, případně popis časování jednotlivých bitů). Zadání ukládá popsat výhody a nevýhody všech nalezených sběrnic, což není úplně splněno. Jako v každé práci se i zde místy vyskytují určité nepřesnosti a překlepy.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B