diplomová práce

Prvouživatelské testování UX

Text práce 8 MB

Autor práce: Ing. Kateřina Kalabusová

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Petr Šoustek

Oponent: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce je věnována prvouživatelskému testováním webové aplikace firmy ALVAO, s.r.o. V teorii jsou shrnuty poznatky testování uživatelského zážitku neboli UX. Je zde uvedena teorie prvouživatelského testování, tak i tvorba globálních a „task“ scénářů. V praktické části je provedeno samotné testování pro fiktivní firmu. Největší pozornost je věnována testování s testovacími subjekty. Z výsledného testování bylo provedeno vyhodnocení a návrhy na zlepšení aplikace.

Klíčová slova:

Prvouživatelské testování, Uživatelské testování, UX, ALVAO

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Studentka seznámila komisi s obsahem své DP a posléze zodpověděla dotazy oponenta. Následně byly komisí položeny tyto otázky: Výběr testovací skupiny Intuitivní ovládání Spokojenost zákazníka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Petr Šoustek

Cílem diplomové práce bylo prvouživatelské testování uživatelského zážitku neboli UX software společnosti ALVAO, s.r.o.. Diplomová práce je strukturovaná do 6 kapitol, v teoretické části diplomantka popisuje obecné principy testování uživatelského zážitku. Dále jsou zde popsány produkty společnosti ALVAO a její konkurence. Praktická část se poté zaměřuje na samotné testování založené na scénářích, dotaznících a metodě tzv. „card sortingu“.  Výsledky jednotlivých částí testování jsou pak vyhodnoceny a také jsou zde uvedeny návrhy na změny pro zvýšení uživatelského zážitku. Mezi hlavní přednosti diplomové práce řadím potenciální praktický přínos pro společnost ALVAO. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B velmi dobře.

Přikládám vyjádření Ing. Jana Minaříka, ze společnosti ALVAO, s.r.o.:
Webové aplikace ALVAO se snažíme vyvíjet v souladu s trendem podnikových webových aplikací společnosti Microsoft (Sharepoint, Outlook Online, apod.). Webová aplikace Service Desk, která byla nejvíce testována je relativně nová a prochází intenzivním vývojem. Snažíme se, aby pro uživatele bylo ovládání aplikace co nejintuitivnější a nemuseli studovat žádné návody nebo dokumentace. Touto filozofií se také snažíme odlišit mezi konkurenčními produkty.
UX výzkum provedený v rámci diplomové práce vnímám pro ALVAO jako velmi přínosný. Dokazuje, že běžní uživatelé mají s ovládáním webové aplikace problémy. Některé ovládací prvky očekávají na jiném místě, nebo je dokonce ani nemohou najít. Také někdy netuší, co si mají pod určitými názvy agend  představit a očekávají zde jiný název. Těchto nedostatků jsme si mnohdy nebyli vůbec vědomi. S výsledkem UX výzkumu budeme nadále pracovat a využijeme jej pro návrhy změn UI ve webové aplikaci tak, aby uživatelům poskytla co nejlepší uživatelský dojem.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Cílem předložené diplomové práce, měla být řešená problematika testování uživatelského rozhraní pro firmu ALVAO s.r.o. Práce je členěna do šesti kapitol včetně úvodu a závěru, přičemž vlastní dílo je obsahem 48 stran, plus přílohy v podobě dotazníku.
Práce je pěkně graficky zpracovaná, což hodnotím pozitivně i přesto, že nerespektuje zadaný styl ústavu. Vkládat vlastní (špatně interpretované) fonty, ale nepovažuji za rozumné. Gramatické chyby jsou spíše nevýrazné a lze je často hodnotit jako opomenutí (zkratka s tečkou na konci věty je okořeněna další tečkou pro konec věty; čárek ve větách je někdy mnohem víc, než je gramatikou českých vět dáno aj.). Nevhodné shledávám číslování tzv. kapitol seznamů. Kvalita obrázku je v rozsahu výborně až nedostatečně. Vlastní text je pro čtenáře místy špatně čitelný, ale jde o styl autora, který není dále předmětem hodnocení – pouze více vytěžoval recenzenta, který to tímto dává najevo.
Stran obsahové a k vlastnímu naplnění cílů zadání je třeba konstatovat, že problematika chápání UX designu má sice pevné body, ale názorově není přesně specifikovatelná. Mnoho autorů, resp. designérů, váže svoje zkušenosti ke konkrétní třídě objektů, a je tedy možné najít rozdílný pohled např. webového designéra a módního návrháře ve stejném kontextu – UX design. Autorka jako etanol zvolila známého autora a propagátora Nielsena a požadavek firmy ALVAO. Shrnuji tímto, že pohled na problematiku má subjektivní formu, a takto je třeba výsledek hodnotit. Kapitola 2. Uživatelský zážitek (7 str.), představuje rešerši forem a přístupů k hodnocení UX a příklady „co je a není dobré“. Nesouhlasím s obsahem buňky v posledním řádku a sloupci Tab. 1. Kapitola 3. Uživatelské testování (4 str.) je v podstatě úvod ke kapitole 5. Vlastní testování. V této kapitole je uvedeno testování způsobem kvantitativním a kvalitativním. Přes lehce vágní definici (forma odpovědi A/B, proč ne třeba Y/N?) zde autorka zcela pominula možnost statistického zpracování získaných dat. Kapitola 4. ALVAO (8 str.) je marketingovým představením firmy a jejího produktu, který je objektem UX zájmu této práce.
Cílem uvedených typů studií je v podstatě ověřit předpoklady a zjistit, zda uživatelé používají web nebo aplikaci tak, jak bylo tvůrci zamýšleno. Pro tento účel bych hodnotil jako základní kapitolu 5. Vlastní testování (26 str.). Tato vrcholná kapitola měla největší vliv na výsledné hodnocení. Práce je bezesporu zajímavá a poskytuje velký prostor ke kreativitě autora. Bohužel z mého pohledu je práce „ušita horkou jehlou“. Přesto práci shledávám bezproblémově jako dobrou až dostatečnou a konstatuji, že splnila cíle zadání. Forma splnění je vzhledem ke kontextu poměrně subjektivní. Mírou objektivizace je pozitivní pohled firmy na přínos této práce. Závěrem tedy konstatuji, že práce naplnila stanovené cíle. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou C / dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C