bakalářská práce

Arduino meteostanice

Text práce 1.54 MB Příloha 3.47 MB

Autor práce: Bc. Michal Navrátil

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Petr Šoustek

Oponent: Ing. Antonín Michl

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je vytvoření bezdrátové, solárně napájené meteostanice
postavené na platformě Particle. Skládá se z modulu Photon, solárního panelu, senzorů k
měření teploty, tlaku a rychlosti větru a webserveru. Senzory jsou připojeny přímo
k modulu Photon, který zaznamenává data ze senzorů a dále jsou pomocí wifi odesílány
na webserver, který je zapisuje současně do databáze typu SQLite a do tabulek Google
Sheets. Aktuální hodnoty, jejich historie i grafické vyobrazení je možné zobrazit v
databázi, webovém rozhraní, nebo přímo v tabulkách Google.

Klíčová slova:

Arduino, Meteostanice, Particle, SQLite, Google Sheets, BME280

Termín obhajoby

20.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděl otázky oponenta i komise (typ baterie).

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Petr Šoustek

Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout a prakticky realizovat meteorologickou stanici. V teoretické části práce je uveden stručný úvod do meteorologie spolu s popisem vhodného hardware pro jádro bezdrátové meteostanice. V druhé části práce je popsána vlastní konstrukce meteostanice spolu s uživatelským rozhraním pro sledování získaných hodnot. Student pracoval v průběhu celého řešení projektu samostatně, konzultoval pravidelně a byl vždy připraven. Výsledkem je funkční meteostanice, která splňuje zadání a je dobrým základem pro další vývoj. Bakalářská práce Michala Navrátila je velmi zdařilá, proto ji doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Antonín Michl

Tato bakalářská práce měla za cíl vytvoření jednoduché meteostanice s vzdáleným ukládáním naměřených dat.
Dle mého názoru tato práce svým obsahem daleko přesahuje obsah průměrných bakalářských prací. Student se seznámil s danou problematikou, porovnal a přehledně zpracoval zjištěné informace. Na základě těchto informací navrhl vlastní, funkční řešení jednoduché meteostanice, které realizoval a otestoval.
Meteostanice je napájena solárním panelem (společně s baterií) a je umístěna v navrženém krytu, vyrobeném pomocí 3D tisku.
Student vyřešil tuto problematiku komplexně.
Navzdory drobným překlepům práci hodnotím velmi kladně.
Cíle práce byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: A