bakalářská práce

Vizualizace modelu ve virtuální realitě

Text práce 2.43 MB

Autor práce: Bc. Ondřej Cmajdálka

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Tomáš Hůlka

Oponent: Ing. Ladislav Dobrovský

Abstrakt:

Tato práce se zabývá fenoménem zvaným virtuální realita, jeho historickým vývojem a v dnešní době používanými technologiemi. Dále se věnuje herním enginům, jejich historii a struktuře. Praktická část práce popisuje návrh a tvorbu prostředí pro virtuální realitu. Navržené prostředí demonstruje vybrané vlastnosti herního enginu, které z něj činí vhodný nástroj k vývoji prostředí pro virtuální realitu.

Klíčová slova:

Virtuální realita, Snímače polohy, Stereoskopické displeje, HTC Vive, Herní engine, Unity, 3D modely

Termín obhajoby

20.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděl otázky oponenta i komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Hůlka

Předložená bakalářská práce se věnuje problematice vizualizace modelů ve virtuální realitě. Autor nejprve detailně popisuje technologii virtuální reality s ohledem na její historii, možné aplikace a nejčastěji používané technologie. Dále se věnuje nejpoužívanějším vývojovým prostředím, ze kterých je vybráno to nejvhodnější a v něm je zpracována výsledná aplikace. Praktická část jasně a přehledně popisuje tvorbu samotné VR aplikace a je doplněna o vysvětlující ilustrační obrázky. Práce splňuje všechny požadavky zadání a má potenciál pro budoucí navázání a rozšíření.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Ladislav Dobrovský

Práce je psána vhodným způsobem se srozumitelným úvodem a plynule přecházející v praktickou část. Autor zvládnul splnit zadání v rozsahu zcela odpovídajícím. Rozsáhlý seznam použité literatury včetně odborných publikací ukazuje, že autor téma nastudoval do hloubky. Postup vypracování a ovládání použitého herního engine Unity je detailně popsán a lze jej využít jako výukový materiál pro seznámení začátečníků s modelováním a nastavením virtuální reality. Graficky utrpěla kvalita obrázků artefakty ztrátové komprese, špatně čitelným textem (obr. 10) - nevhodně volený formát nebo chyba při exportu do PDF.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B