bakalářská práce

Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí STEP 7-Micro/WIN

Text práce 933.22 kB Příloha 1.54 MB

Autor práce: Ing. Jakub Svoboda

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce pojednává o programovatelném automatu Simatic S7-200, který je součástí vybavení laboratoře programovatelných automatů na Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.
Cílem bylo se nejdříve seznámit se samotným automatem, vývojovým prostředím STEP 7-Micro/WIN a v další fázi vytvořit souhrnné podklady pro podporu výuky. Současně vzniklo i několik vzorových úloh s různou úrovní obtížnosti, na kterých mohou studenti prakticky ověřit teorii.

Klíčová slova:

PLC, Simatic S7-200, STEP 7-Micro/WIN.

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo seznámit se s programovatelnými automaty Simatic S7-200, vývojovým prostředím STEP7-Micro/WIN a vytvořit souhrnné podklady pro podporu výuky. Dále bylo cílem vytvořit několik vzorových úloh s různou úrovní obtížnosti, na kterých by si mohli studenti teorii prakticky ověřit. Tyto cíle byly úspěšně splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Hlavní řešení je v kap.4. pro seznámení se základy programovacích automatů mohly být voleny jednodušší příklady řešení sekvenčního logického řízení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B