diplomová práce

Vývoj aplikací pro Android

Text práce 1.8 MB Příloha 15.51 MB

Autor práce: Ing. Martin Husa

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce zahrnuje rešeršní studii operačního systému Android, principy programování aplikací herního typu a praktický příklad hry pro Android. Hra by se svým žánrem dala zařadit mezi 2D „plošinovky“. Aplikace spolu s textem práce bude sloužit jako pomůcka při výuce programování na VUT FSI nebo jako manuál pro vývoj herních aplikací aplikací.

Klíčová slova:

Java, Android, Android Studio, Software, Mobilní aplikace, Objektově orientované programování

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student odprezentoval svou práci. Student reagoval na výtky oponenta a odpovídal na otázky komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Téma práce vychází z odborného zaměření autora. Diplomant předpokládal využití svých  programátorských zkušeností k vytvoření ukázkové aplikace demonstrující vývoj aplikací pro Android. Diplomant pracoval velmi samostatně a osvědčil schopnost využití nabytých znalostí k řešení praktických problémů. Vytvořená aplikace je funkční a je zvládnutá na požadované úrovni. Bohužel dojem z práce kazí formální nedostatky a časté neobratné a nepřesné formulace v textové části. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Předložená závěrečná práce „Vývoj aplikací pro Android“ si dala za nesnadný cíl (viz úvod autorova textu) stát se pomůckou či manuálem při výuce programování. Je nutné konstatovat, že tohoto svého cíle autor nedosáhl.
Již úvodní kapitola naznačuje, že autor při kontrole svého textu mnoho času nestrávil, např.: „Lze téměř reálně celkem reálně uvažovat…“.
V druhé kapitole je velmi stručně nastíněna specifikace prostředí operačního systému Android. Většinu kapitoly tvoří obrázky. Proč je v roce 2019 pro srovnání OS Android s konkurencí uvedena tabulka z roku 2010, není v textu objasněno.
Třetí kapitola měla pravděpodobně splnit druhý bod zadání, tj. popis možností tvorby aplikací pro Android s ohledem na použitelná vývojová prostředí. Autor se spokojil s uvedením vývojového prostředí, knihoven a nástrojů, které při vývoji vlastní aplikace použil. V textu kapitoly se částečně věnuje vlastní realizaci aplikace, přípravě grafiky.
Nejrozsáhlejší čtvrtá kapitola začíná jednostránkovým popisem vytvořené hry. Následují podkapitoly věnované jednotlivým třídám, které autor v aplikaci naprogramoval. Většina názvů kapitol je totožných s názvem třídy, jejíž popis je v podkapitole uveden. Nejstručnější název je na první pohled nepochopitelný „Hud“. V celé čtvrté kapitole autor používá svůj vlastní jazyk, zcela odlišný od běžně užívaných pojmů či formulací. Např. „odděděno“ místo „zděděno“, „znak ?“ místo „operátor ?“, „podmínka for“ místo „cyklus for“, formulace „funkce zavolaná do proměnné“. Čtenář si proto musí text práce neustále „překládat“. Na str. 68 je v kódu uvedena dvojice operátorů „=+“ místo operátoru „+=“, jak je tomu v jiných metodách pro animaci. Na str. 69 se popis kódu v textu práce neshoduje s následujícím vloženým úryvkem kódu. Pravděpodobně tedy nedošlo k aktualizaci vložených úryvků kódů po jejich úpravách při ladění aplikace.
V závěru autor opět zmiňuje možnost užití práce jako pomůcky při výuce. Z výše uvedeného vyplývá, že to možné není. Následují autorovy úvahy o dalším možném rozšíření aplikace.
Po formální stránce má práce celou řadu nedostatků. Kromě zvláštního jazyka zmíněného výše se vyskytuje velké množství gramatických chyb, překlepů a typografických nedostatků. Ve čtvrté kapitole je zbytečně ponechána i větší část strany prázdná, aby byl následující úryvek kódu, kterému se věnuje předchozí text, umístěn na jednu stranu.
I přes uvedené výhrady doporučuji závěrečnou práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D