diplomová práce

Implementace systému pro analýzu a optimalizaci obchodních systémů s využitím umělé inteligence

Text práce 2.06 MB

Autor práce: Ing. Kamil Staněk

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponent: doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá realizací obchodní zakázky spočívající ve vytvoření systému rychlé analýzy a optimalizace vycházející z reálných obchodních dat měnových párů v programu MATLAB. V rámci zpracovávaného tématu je implementován zákaznický automatický obchodní systém včetně analýzy a optimalizace parametrů systému. Byl taktéž využit prediktivní systém vývoje cen s použitím metod umělé inteligence na základě historických dat. Získaná data z optimalizací a simulací automatických obchodních systémů jsou přehledně shrnuty do grafických výstupů.

Klíčová slova:

Automatický obchodní systém, MATLAB, LSTM, simulace obchodování, měnové páry, prediktivní systém.

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student odprezentoval svou práci. Student odpověděl na otázky oponenta a dodatečné otázky komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)

Stanovené zadání i cíle této diplomové práce byly kvalitně splněny, autor prokázal fundovaný přehled v dané aplikační oblasti i úspěšné zvládnutí prostředků pro implementaci navrženého řešení.
Výsledkem práce je originální návrh a implementace systému pro testování automatických obchodních systémů včetně prediktivního modulu na bázi rekurentní neuronové sítě v prostředí MATLAB s využitím Financial toolboxu.
Práce je přínosem pro aplikace i výzkum v oblasti testování a analýzy automatických obchodních systémů .
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Diplomová práce Bc. Kamila Staňka se zabývá tvorbou softwarové aplikace pro rychlou analýzu a optimalizaci parametrů na základě reálných dat z obchodování s měnovými páry, která rovněž zahrnuje prediktivní systém vývoje cen.
Na základě konkrétní obchodní zakázky a analýzy automatických obchodních systémů (AOS) byla vytvořena vlastní funkční aplikace v programu MATLAB a Financial toolboxu pro testování obchodních dat s optimalizací parametrů a s využitím predikce cenových pohybů, řešené neuronovou sítí LSTM. Vytvořená aplikace splňuje stanovené vstupní požadavky, zejména na rychlost analýzy při testování, která je významně vyšší než u známého testovacího systému MT4.
Po formální stránce lze práci vytknout pouze některé drobné mluvnické nepřesnosti a chyby, vzniklé překlepy (např. "Nejvišší hodnota" v kap. 7, nebo "zamřenou" v Závěru).
Předložená diplomová práce Bc. Kamila Staňka je plně vyčerpávající vzhledem k určenému zadání.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A