bakalářská práce

Návrh konstrukce stavěče kuželek

Text práce 1.96 MB Příloha 16.74 MB

Autor práce: Bc. Tomáš Nevoral

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Abstrakt:

Tato práce pojednává o návrhu automatického stavěče kuželek. V teoretické části byl proveden průzkum trhu již realizovaných řešení a jejich patentové ochrany. V praktické části bylo navrhnuto vlastní řešení automatického stavěče kuželek se zadanými konstrukčními parametry a přizpůsobení některých částí pro pravidla sportu kuželky.

Klíčová slova:

Sport kuželky, automatický stavěč kuželek, automatizace procesu stavění kuželek, devíti kuželkový automatický stavěč kuželek

Termín obhajoby

20.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděl otázky oponenta i komise (časové porovnání s konkurencí).

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Předložená bakalářská práce pojednává o návrhu automatického stavěče kuželek, resp. o konstrukčním návrhu jeho mechanické části. Práce zahrnuje “průzkum trhu”, který sloužil jako podklad pro další konstrukční návrh. Těžištěm práce je návrh řešení v sw Autodesk Inventor, který může dobře sloužit jak k prostorovým simulacím, tak k dalšímu vývoji daného zařízení.
Práce má potřebný rozsah, estetickou úroveň, technické i věcné náležitosti požadované v cílech zadání. Student pracoval samostatně, respektoval doporučení školitele a řešení pravidelně konzultoval.
Práce bezesporu splnila cíle zadání, jako školitel  ji doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Student zpracoval rozsáhlou bakalářskou práci ( 47 stran) , kterou doprovodil řadou náročných výkresových příloh.
Práce je textově dobře zpracovaná, používá příslušnou odbornou terminologii.
Typograficky je kvalitně provedena. Student dodržel předpisy, které se týkají
tohoto druhu vysokoškolských prací. V práci odkazuje na 23 titulů odborné literatury, většinou prostřednictvím www stránek sítě Internet.
Student splnil zadání v plném rozsahu. Provedl patentovou rešerši stávajících stavěčů kuželek a navrhl nové řešení stavěče kuželek s využitím revolverového zásobníku kuželek.  Koncepci tohoto stavěče doložil výkresy konstrukčního řešení.
Student rozdělil obsah bakalářské práce do 4 kapitol.
Domnívám se, že cíle bakalářské práce by bylo lépe zpracovat taxativně v samostatné kapitole.
V úvodu stručně popsal postup, použitý při zpracování bakalářské práce,  ale neuvedl explicitně použité metody pro její zpracování. Nevyužil např. vícekriteriální rozhodovací analýzu, apod. v kap.2 . Ve vlastním řešení mi chybí cíle, se kterými autor přistoupil  k vytvoření svého  konstrukčního řešení.
Bakalářská práce dobře určuje základ řešení stavěče kuželek, který by mohl být
základem inovativního řešení nového automatického stavěče kuželek.  
Při zpracování bakalářské práce prokázal student schopnost samostatné konstrukční práce, přičemž využil řady vědomostí, které získal v různých předmětech bakalářského studia.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě před zkušební komisí státních bakalářských zkoušek. 

Otázka na studenta:
Zvažoval jste zpracovat pro Vaše konstrukci řešení žádost o udělení užitného vzoru od Úřadu průmyslového vlastnictví Praha?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A