bakalářská práce

Vliv nepřesnosti vzorkovací periody na frekvenční analýzu

Text práce 1.58 MB Příloha 1.42 MB

Autor práce: Bc. Daniel Pietrowicz

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce bude zaměřena na měření ve spojitosti s digitalizací analogového signálu a analýzy vlivu chyby vzorkovací periody. Stručného rozebrání principu frekvenční analýzy a popsání možností provedení tohoto postupu v prostředí Matlab. Následně vytvoření simulačního modelu spojitého signálu a jeho diskretizace zatížená vzorkovací chybou. Systematická komparace vlivu nepřesnosti frekvenční periody na navazující frekvenční analýzu.

Klíčová slova:

Analogový signál, digitalizace signálu, diskretizace, vzorkování, kvantování, frekvenční analýza, rychlá Fourierova transformace, Matlab

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Autor vhodně prezentoval svoji práci a odpověděl na otázky oponenta s následující diskusí.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce má za úkol pomocí simulací ověřit vliv nepřesnosti vzorkovací periody na frekvenční analýzu. V první teoretické části se student zabývá teorii zpracování signálů, tato část obsahuje nejasné formulace a působí neuceleně. (například kap. 2.1). V druhé části byl vytvořen skript v prostředí Matlab pro generování signálů zatížených chybou, které byly později analyzovány. Práce obsahuje drobnosti snižující kvalitu, jako například nejednotný styl v seznamu použité literatury. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Předložená bakalářská práce je zaměřena na měření ve spojitosti s digitalizací analogového signálu a analýzy vlivu chyby vzorkovací periody. Autor se nejprve věnuje principu frekvenční analýzy a popsání možností provedení tohoto postupu v prostředí Matlab. Následně vytvoření simulačního modelu spojitého signálu a jeho diskretizací která je zatížena vzorkovací chybou. Dále systematickou komparací vlivu nepřesnosti frekvenční periody na navazující frekvenční analýzu. Jedná se o středně obtížnou úlohu.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B