bakalářská práce

Inteligentní předpověď počasí

Text práce 1.38 MB Příloha 4.21 kB

Autor práce: Bc. Juraj Cigáň

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou algoritmu automaticky generovaných textov a ich konkrétnym využitím v počítačových predpovediach počasia. Je zameraná na zber poznatkov v spomenutých oblastiach a tiež rieši problematiku softvéru, ktorý bol použitý na dosiahnutie vytýčených cieľov. Prvá časť pojednáva o histórii vývoja digitálneho generovania a jeho využití v súčasnosti. Vymedzuje hlavné pravidlá a metódy potrebné pre zostrojenie podobného programu. Taktiež sa venuje zhromaždeniu potrebných informácií pre zostrojenie vlastnej meteorologickej stanice a opisuje dôležité vlastnosti softvéru, ktorý môže byť pri takomto procese použitý. Nakoniec, s ohľadom na rešerše vytvorené v predchádzajúcich kapitolách, opisuje postup tvorby vlastného programu, ktorý dokáže získať informácie o predpovedi počasia, spracovať ich a následne odoslať a zdieľať na sociálnej sieti Twitter.

Klíčová slova:

automatické generovanie textu, počítačová predpoveď počasia, zdieľanie na Twitteri, domáca meteostanica, OpenWeatherMap API, ThingSpeak

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Autor s jistotou prezentoval svoji práci a odpověděl na otázky oponenta a doplňující otázky komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Hlavní část práce je zaměřena na možnosti strojového generování textu využitelné pro předpověď počasí. V praktické části se práce mohla zaměřit na získávání meteorologických dat pomocí mikrokontroléru (vlastní měření), nebo využít pro sběr dat o počasí server OpenWeatherMap. Student si vybral druhou možnost a vytvořil skript, který zpracuje data ze serveru a následně vygeneruje textovou předpověď počasí, kterou publikuje na sociální síti Twitter. Použité řešení lze snadno modifikovat a místo informací o počasí lze informovat uživatele o aktuálních událostech, probíhajících akcích a podobně, kdy číselná informace bude interpretována jako pro uživatele zajímavý text.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Cílem předložené bakalářské práce byl návrh a realizace algoritmu pro tvorbu automaticky generovaných textů a jejich využití v počítačových předpovědích počasí. Nejdříve se autor věnuje historii digitálního generování a jeho využití v současnosti. Dále vymezuje hlavní pravidla a metody potřebné pro sestavení programu. Také se věnuje shromážnění potřebných informací pro sestrojení vlastní meteorologické stanice a popisuje důležité vlastnosti softwaru, který může být při takovém procesu použitý. Nakonec, s ohledem na rešerše vytvořené v předchozích kapitolách, popisuje postup tvorby vlastního programu, který dokáže získat informace o předpovědi počasí, zpracovat je a následně odeslat a sdílet na sociální síti Twitter. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace SW vybavení.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A