bakalářská práce

Přesnost měření v kontextu historie

Text práce 2.47 MB

Autor práce: Bc. Kristýna Jemelíková

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Mgr. Monika Dosoudilová, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem měření z pohledu přesnosti. V první části je věnována pozornost obecnému vývoji měření od odhadování v dávnověku, přes určování chyb v minulosti, až po dnešní vyhodnocování nejistot měření. Druhá část se zaměřuje na vývoj měření a jeho přesnosti na zvolené reprezentativní veličině – teplotě.

Klíčová slova:

Přesnost, chyba měření, nejistota měření, teplota, teploměr

Termín obhajoby

20.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Studentka seznámila komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděla otázky oponenta i komise (členění uvedených metod, vhodnost použití uvedených metod a jejich technický popis).

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Studentka prokázala výborné schopnosti samostatného řešení a orientace v zadaném problému.  Práce je zpracovaná přehledně a lze ji využít pro výuku jako podklad pro samostudium  kapitol o přesnosti měření i měření teploty. 
Kladně lze hodnotit především zapracování velmi aktuální novinky z oboru metrologie, kterou jsou zcela nové definice jednotek soustavy SI. Práce má již dle požadavku zadání  rešeršní charakter, čemuž odpovídá i rozsáhlý počet zdrojů, ze kterých čerpá. Velmi vhodně je doplněna i jednoduchým experimentem v laboratoři pro přiblížení analyzované problematiky.  Naopak drobná výtka by mohla směřovat k použití některých méně kontrastních  obrázků, což způsobuje jistou grafickou nevyváženost práce, i když z historie mnohdy kvalitnější podklady neexistují.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Studentka vypracovala velice zajímavou a přehlednou studii, která pojednává o vývoji přesnosti měření. Vše detailně ilustruje na vybrané fyzikální veličině - teplotě. I když je práce rešeršního charakteru,  tak závěrem autorka přidává experiment v podobě porovnání měření teplot při použití různé měřící techniky.

Schopnost autorky systematicky zpracovat získané informace a následně je aplikovat dokazují její schopnost analyzovat a vyhodnocovat.

Práce je logicky členěna a pečlivě zpracována s velmi dobrou úpravou z hlediska stylistického i grafického s minimem překlepů.

Jedinou výtku mám k převodu mezi Celsiovou a termodynamickou stupnicí, který je uveden s chybou (str. 37, tab. 5.1). Patrně se jedná o překlep.

BP doporučuji k obhajobě s hodnocením A/výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A