bakalářská práce

Regulace polohy míčku pomocí proudění vzduchu s využitím PLC

Text práce 1.73 MB Příloha 2.56 MB

Autor práce: Bc. Michal Hubálek

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá návrhem a výrobou výukového modelu vzduchové levitace a jeho následnou regulací. V teoretické části je uveden popis a princip programovatelného automatu firmy B&R Automation. V další části jsou popsány způsoby měření vzdálenosti. Hlavní částí práce byla konstrukce celé mechanické části. Dále pak návrh komunikační jednotky, elektroniky a kabeláže pro propojení modelu s programovatelným automatem. Finálním výstupem je funkční model vzduchové levitace a stručný návod pro výuku předmětu.

Klíčová slova:

Vzduchová levitace, výukový model, regulace, infračervený snímač vzdálenosti, ventilátor, PLC, BR Automation

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student vhodně prezentoval svoji práci a odpověděl na otázky oponenta a doplňující dotazy komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Předložená bakalářská práce představuje vytvoření nové laboratorní úlohy do předmětu Vyšší formy řízení. Rešeršní část práce je místy dosti strohá a obecně má písemný projev drobné rezervy. Majoritně však hodnotím praktickou část práce, jejímž výstupem je funkční přípravek použitelný pro výuku. Práce studenta byla navíc velmi rozmanitá, zahrnovala návrh konstrukce přípravku, mechanickou realizaci včetně vytvoření některých součástí formou 3D tisku, návrh elektroniky včetně realizace DPS a v neposlední řadě programování PLC.

Student byl aktivní, své postupy konzultoval a navštívil i odborné školení.

Vytvořený laboratorní přípravek je přínosem pro výuku předmětů Základy automatizace a Vyšší formy řízení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Vybrané formální nedostatky práce: -  absence označení přílohy 11.1.1 -  v kap. 2.4 jsou odvolávky na nesprávný pramen [1] - označení normy na začátku kap.2.4  má být IEC 61131-3 - přiložené médium CD  je bez označení - nepoužívá se názvosloví z regulační techniky .
Principiální nedostatky: - chybí matematický model regulované soustavy - chybí syntéza regulace (jen 10 komentovaných řádků na konci programu v ukázkové úloze)  -  činnost spojité regulace je dokladovaná jen ve spodní části obr. 23 - navržená náplň laboratorního cvičení s daným fyzikálním modelem má malý didaktický přínos.
Naopak nutno velmi kladně hodnotit schopnost bakalářského studenta realizovat funkční laboratorní přípravek a navrhnout a aplikovat související programové vybavení.  Realizace zahrnuje i elektrické obvody. Správnost řešení dokladují úspěšné experimenty. Zhotovený prototyp řízené levitace míčku pro  dva druhy regulací  bude po úpravách vhodnou ukázkou pro výuku automatizační techniky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C