bakalářská práce

ABB RobotStudio - ovládání robota z PLC B&R Automation

Text práce 5.18 MB Příloha 11.48 MB

Autor práce: Bc. Eduard Mittaš

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Abstrakt:

Cieľom tejto závarečnej práce je ukázať rôzne spôsoby komunikácie s kontrolérom robota a tiež následné ovládanie tohto robota. Simulácia úlohy bude prevedená s yyužitím protokolu TCP/IP, pričom komunikácia v laboratóriu s reálnymi zariadeniami bude zaistená zbernicou Profinet. V tejto práci je tiež ukázané ďalšie riešenie, ktorým je jednoduchá komunikácia a prepojenie Microsoft Visual Studia a RobotStudia prostredníctvom protokolu TCP/IP. Úvodné kapitoly popisujú spoločnosti ABB a B&R Automation, ich riadiace produkty, históriu a ďalšie informácie s nimi spojené. Nasledujúce kapitoly slúžia ako návod popisujúci vytvorenie aplikácie v každom z troch prezentovaných riešení.

Klíčová slova:

Robot, kontrolér, programovatelný logický automat, PLC, ABB, B&R Automation, RobotStudio, Automation Studio, Microsoft Visual Studio, socket, TCP/IP, Ethernet, Profinet, POWERLINK, ANSI C, C++, RAPID, Štruktúrovaný text

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student představil užité technické řešení a odpovídal na doplňující otázky komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Rešeršní část práce je teoretickým úvodem do problematiky robotiky a použitých automatizačních prostředků. Rešerše je napsána přehledně a srozumitelně. Praktickým úkolem bylo realizovat ovládání pohybů stacionárního šestiosého robotu od firmy ABB prostřednictvím programovatelného automatu od firmy B&R Automation. Oceňuji, že student zpracoval hned dva způsoby komunikace mezi PLC a robotem. První variantou je komunikace prostřednictvím protokolu TCP/IP (viz kapitoly 5,6,7), druhou variantou je komunikace přes Profinet IO (viz kapitola 9).

Student byl aktivní, pravidelně konzultoval a navštívil i odborné školení.

Práce může posloužit jako pomůcka pro cvičícího při výuce v laboratoři robotiky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Student zpracoval bakalářskou práci na aktuální téma, které se týká programování průmyslových robotů. Konkrétní řešení odvodil ze zadání své bakalářské práce a naprogramoval ovládání stacionárního průmyslového robota IRB 120 firmy ABB. K tomu využil programovacího zařízení X 20CP1584, které výrobce dodává k robotu.  Zároveň vyřešil  komunikaci mezi robotem a programovacím zařízením prostřednictvím TCP/IP pro simulovaný provoz robota a popsal, jak by se tato komunikace  uskutečňovala s využitím průmyslové počítačové sítě PROFINET v podmínkách reálné aplikace.
V souladu se zadáním popsal student problematiku simulace práce robota v Automation Studiu s jeho kontrolního sytému a Robot Studiu. Naprogramoval jednoduchý program pro potřeby této komunikace. Celé řešení provedl tak, aby bylo možno výsledků jeho bakalářské práce využití v laboratoři ústavu, která je robotem IRB 120 vybavena, pro výuku studentů a pro realizaci výzkumných prací.

Práce je rozsáhlá a překračuje jak obsahem, tak rozsahem standardní bakalářskou práci. Text práce je realizován podle požadavků na bakalářské práce včetně citací literatury.

Student splnil zadání bakalářské práce v plném rozsahu.

Výsledky své práce dopracoval student do praktického provozu robota v laboratoři a i vytvořené video lze plně vyžít pro výuku

Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí.

Výuka ovládání průmyslových robotů bude zařazena do předmětů, které budou informovat o současné robotizace. V řadě případů se bude muset výuka opírat i o využívání simulace při ovládání robotů a demonstrace, jak roboty využívat. Řešení, které jste zpracoval je právě orientováno na tento způsob výuky.

Máte nějaká doporučení a návrhy, jak by se dala řešená problematika dále rozpracovat (např. jako diplomová práce), aby se daly výsledky využít ve výuce o robotech a aby výuka byla dostatečně názorná a efektivní pro výchovu odborníků na digitalizovanou výrobu v konceptu Industry 4.0?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A