bakalářská práce

ABB RobotStudio - vzorové příklady v C#

Text práce 7 MB Příloha 13.16 MB

Autor práce: Bc. Tomáš Mittaš

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Abstrakt:

Táto bakalárska práca sa zaoberá programovaním pohybov robota od spoločnosti ABB v jazyku C#. Cieľom je ukázať aj netradičné spôsoby použitia jazyka C#. V úvode sú v krátkosti popísané prostriedky programovania a simulácie robota. Ďalšie kapitoly sa venujú histórii robotov, ich rozdeleniu, senzorike a programovaniu a taktiež predstaveniu spoločnosti ABB a ich produktov, ktoré sa v práci používajú. Na záver je porovnanie a zhodnotenie oboch používaných prostredí. Práca obsahuje aj návody na prípravu aplikácie a simulácie a tiež demonštračné video fungujúceho demo projektu v simulácii aj na reálnom robotovi.

Klíčová slova:

robot, ABB, ABB RobotStudio, Microsoft Visual Studio, jazyk C#, aplikácia, prostredie, programovanie, RAPID

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Autor vhodně prezentoval svoji práci a odpovídal na otázky oponenta a doplňující dotazy komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Student dle zadání realizoval ovládání stacionárního šestiosého robotu od firmy ABB s využitím programovacích jazyků RAPID a C#. Ukázkové programy jsou dle mého soudu dobře zvolené, jelikož jsou jednoduché a přitom efektní. Postupy pro práci s robotem byly zpracovány do samostatných návodů tvořících přílohu práce. Práce zahrnuje rovněž přehledně zpracovanou rešerši věnovanou problematice robotiky a použitým automatizačním prostředkům.

Student byl aktivní, pravidelně konzultoval a navštívil i odborné školení.

Vytvořené návody jsou použitelné pro výuku cvičení v laboratoři robotiky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Text hodnocené práce s názvem "ABB RobotStudio - vzorové příklady v C#" obsahuje bez příloh 56 číslovaných stran (s přílohami 82). Na bakalářskou práci jde o práci velmi objemnou.
Po úvodu následuje kapitola věnovaná robotice - od historie po programování. Následuje kapitola věnovaná společnosti ABB. Vzhledem k tomu, že přímo zadáním je vyžadována orientace na produkty této společnosti, je zařazení této kapitoly obsahově vhodné. Nabízí se otázka, proč je historii firmy věnován jen velmi krátký a navíc informačně chudý odstavec 3.1, navíc obsahující věty, které na sebe nenavazují, jako např. "Tým sa začína podoba firmy ako ju poznáme dnes. Prvého v rámci ABB zostrojila vtedy ešte samostatná firma ASEA v roku 1986.", nebo věty obtížně pochopitelného významu, opět cituji "Česká republika sa čoskoro stala vedúcou krajinou v rámci európskych krajín, kde ABB pôsobí ako Slovensko, Ukrajina či Maďarsko." Následují kapitoly, které tvoří vlastní jádro práce, a sice "Tvorba scény v ABB Robot Studio", "Tvorba sekvencii pohybov v ABB RobotStudio" a "Programovanie pohybov v jazyku C#". Uvedené kapitoly na sebe navazují, jsou přehledné a tvoří logický celek. Zde vysoce kladně hodnotím zvolenou metodiku zpracování, kdy text spolu s obrázky představuje velmi dobrý návod pro používání příslušných programových produktů pro dané typy aplikací. V závěrečných dvou kapitolách autor shrnuje a hodnotí dosažené výsledky.
Práce splňuje zadání a je logicky velmi dobře strukturovaná. Výsledný dojem však kazí řada formálních nedostatků, ze kterých vybírám ty, které považuji za obzvlášť rušivé.
V textu zcela chybí odkazy na obrázky, což je nejen formálním prohřeškem, ale také komplikací při čtení práce. Je nutné spoléhat pouze na intuici, na výstižnost popisu textu obrázku a na umístění obrázku poblíž relevantního textu. Zejména u obrázků obsahujících kód (např. obr. 19) je absence odkazů nepříjemná.
V textu se občas vyskytují chyby v interpunkci, což snižuje srozumitelnost.
Zvláštní je poměrně častý výskyt vět neobsahujících sloveso (např. str. 22, poslední odstavec, kapitola 3.2.1 i jinde). Ačkoliv význam si lze z kontextu domyslet, navozují dojem, jako by byly opsané z nějakého reklamního materiálu.
Text trpí jistou nevyvážeností, zejména v kapitole 3. Kromě již zmíněné zestručněné historie (3.1) je otázkou, proč byl zařazen odstavec 3.3 (Divízia priemyselnej automatizácie). Z celkové délky 9 řádků se první dva týkají zdůvodnění, proč byl tento úsek vůbec zařazen, zbývající řádky prakticky žádné  informace nepřinášejí. Odstavec 3.2.2 by se potom svojí formou spíše hodil do reklamního letáku než závěrečné práce.
Občas jsou používány pojmy, které nejsou nikde v textu vysvětleny (např. SafeMove2 - 3.2.2).
V kapitolách 4. a 5. je popis práce se sw RobotStudio, bylo by vhodné zařazení obecného popisu tohoto sw.
Formulaci "Okrem vývoja aplikácii slúži aj na ladenie, ..." v kapitole 6.1 považuji za nešťastnou, neboť ladění je součástí vývoje sw.
Práci celkově hodnotím jako zdařilou, zadání je dle mého názoru splněno. Výše uvedené nedostatky jsou pouze formální, a uvádím je pouze proto, aby se jich autor ve své další kariéře vyvaroval. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B