bakalářská práce

Zvláštnosti software z hlediska kvality

Text práce 1.17 MB

Autor práce: Bc. Marie Zlatníčková

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá popisem softwarových specifikací a požadavků na kvalitu softwaru, popisem procesů testování softwaru za účelem prokazování jeho kvality a metodám zvyšování kvality.

Klíčová slova:

Kvalita softwaru, norma ISO 25000, specifika softwaru, model SQUARE

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Autorka prezentovala svoji práci a odpovídala na dotazy oponenta s následnou diskusí.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Studentka dobře zvládla orientaci v poměrně složitém souboru provázaných mezinárodních norem v oblasti kvality software. Seznámila se s jejich principy a obsahem.  V důsledku časové tísně nestačila zvládnout specifika programového vybavení pro řízení v reálném čase.Na tématu pracovala se zájmem. Snažila se získat potřebné mezinárodní normy  pro zpracování zadané problematiky. Práci zpracovala podle obecných zásad pro tvorbu bakalářských prací. Pravidelně konzultovala postup práce a řídila se pokyny, které dostala. V práci využila i poznatků, které získala v průběhu  předmětů bakalářského studia, které se týkaly oblasti informatiky. Prokázala znalost práce s odbornou literaturou. Téma pro svoji aktuálnost by mohla zpracovat jako svoji diplomovou práci. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před zkušební komisí.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

BP popisuje složitou problematiku kvality software. V úvodu seznamuje souvislost  s normami kvality (ISO 9000 a 9001) a managementem jakosti. Zpracování čerpá zejména ze zdrojů (13,15,16) vhodně strukturovaných pro splnění cílů obsahově nadlimitní práce. Jednotlivě popsané oddíly vhodně propojuje s normami (ISO/IEC). Ze shromážděných informací jsou vyvozeny závěry, hodné systémového pracovníka v oblasti testování software.
Přesto autorka mohla naznačit, jak prakticky aplikovat uvedené normy při tvorbě programů.
TOP by pak představovala vazba na systém TQM (EFQM), užívaný zejména v zámoří. Tím by byl naznačen postup pro testování software ve dvou, pro naše pracovníky v oblasti IT, nejčastěji používaných managementech jakosti.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C