bakalářská práce

Řešení problému kanadského cestujícího

Text práce 7.49 MB Příloha 7.37 MB

Autor práce: Bc. Dávid Pavlovič

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: Ing. Petr Šoustek

Abstrakt:

Táto práca sa zaoberá riešením problému kanadského cestujúceho. Predstavme si, že cestujúci má mapu, na ktorej je každá cesta spojená s časom potrebným na jej prejdenie. Táto mapa však nemusí byť úplne spoľahlivá a na niektorých úsekoch môže byť tamojšími podmienkami cesty spôsobené, že čas na prejdenie daného úseku bude dlhší, alebo že priechod bude nemožný. Práca sa zaoberá prehľadom typov tohto problému a ich riešeniami. Ďalej sa zaoberá popisom dvoch aplikácií implementovaných v jazyku Python, ktoré slúžia na overenie daných stratégií riešenia problému. Na záver sú vyhodnotené dané experimenty a porovnaná efektivita daných stratégií.

Klíčová slova:

Problém kanadského cestujúceho, stochastická optimalizácia, adaptívna stratégia

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Autor s jistotou prezentoval svoji práci a odpověděl na otázky oponenta a doplňující otázky komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu. V teoretické části práce autor provedl velmi rozsáhlou rešerši metod pro řešení problému kanadského cestujícího (CTP) a popsal pět metod vybraných k implementaci (jejich popis v kapitole 3 ale mohl být podrobnější). Praktická část práce je věnována implementaci vybraných metod v jazyku Python a vyhodnocení testovacích experimentů. Student měl dobrou pracovní morálku a prokázal značnou míru samostatnosti.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Petr Šoustek

Cílem práce bylo popsat a implementovat metody pro řešení problému kanadského cestující. Vytvořené řešení otestovat na srovnávacích experimentech a ty vyhodnotit. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu. V rešeršní části práce autor seznamuje čtenáře s uvedeným problémem a jeho variantami. Následně jsou stručně popsány implementované metody. Praktickou část tvoří popis implementace, jež byla vytvořena v jazyce Python. Autor vytvořil dvě testovací aplikace, které mají společné výpočetní jádro. První aplikace slouží k hromadnému testování implementovaných metod. Druhá aplikace, pak slouží hlavně k prezentaci. Jako nedostatek u této aplikace považuji nemožnost zvolit si startovní a cílový uzel v grafu, dále pak nezobrazování výsledné cesty u metody Reposition. Student prokázal dobrou orientaci v řešené problematice a samostatný přístup k řešení zadaného úkolu. Zadaných cílů se podařilo dosáhnout, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B