bakalářská práce

Aplikace smíšené reality v průmyslu 4.0 a robotice

Text práce 1.23 MB

Autor práce: Bc. Michal Jedovnický

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Ladislav Dobrovský

Oponent: Ing. Tomáš Hůlka

Abstrakt:

Předmětem této práce je rešerše současného vývoje trendu využívání smíšené reality v průmyslu a robotice a jejich možný vývoj do budoucna. Dále pak praktické seznámení se se systémem Acer Mixed Reality Headset a vytvoření virtuální scény.

Klíčová slova:

Virtuální realita, Rozšířená realita, Smíšená realita, Unity, Acer Windows Mixed Reality Headset, Strojírenství,

Termín obhajoby

20.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděl otázky oponenta i komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Ladislav Dobrovský

Autor splnil bezezbytku zadání práce. Detailně v rozahu práce popisuje problematiku virtuální a rozšířené reality. Věnuje se obecným principům i konkrétním řešením včetně VR headsetu, který měl k dispozici.
Seznámil prakticky s prostředím ABB RobotStudio, které v práci popisuje.
Samostatně se seznámil s prostředím Unity a navrhl a implementoval úlohu basketbalového hřiště.
Text práce je logicky dělen a čtenář je seznámen postupně s teorií a aplikací.
Jako mírný nedostatek hodnotím poměrně stručný závěr.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Tomáš Hůlka

Předložená bakalářská práce se věnuje problematice využití smíšené reality. V teoretické části se autor zabývá detailním popisem smíšené reality včetně rozdělení do jednotlivých kategorií. Dále se věnuje využití této technologie a také tvorbě aplikace pro virtuální realitu v prostředí Unity. Velmi pěknou práci kazí velké množství stylistyckých, typografických a také gramatických chyb. V práci se objevují výrazy jako například slovo "reál+,ných". Také praktická část práce je poněkud stručná. Přesto však jde o práci, která splnila všechny požadavky zadání a má potenciál pro budoucí navázání a rozšíření.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C