bakalářská práce

Adaptivní regulátor s průběžnou identifikací soustavy

Text práce 1.83 MB Příloha 9.43 MB

Autor práce: Bc. Bohdan Horňan

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.

Abstrakt:

Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku adaptívnych regulátorov. Je rozdelená na dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa venuje identifikačným metódam dynamických systémov a metódam optimalizácie parametrov regulátorov. V praktickej časti je navrhnutý adaptívny samonastavujúci sa regulátor, ktorý je schopný sa adaptovať na zmeny parametrov regulovanej sústavy. Na zistenie prenosu regulovanej sústavy je použitá rekurzívna metóda najmenších štvorcov. Softwarové riešenie adaptívneho regulátoru je realizované v Matlabe & Simulinku.

Klíčová slova:

kvalita regulácie, optimalizácia parametrov, adaptívny regulátor, priebežná identifikácia, samonastavujúci, Matlab & Simulink

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Autor po prezentaci své práce zoodpověděl otázky oponenta a doplňující otázky komise s diskusí.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Práce zahrnuje kvalitně zpracovanou rešerši v oblasti identifikace systémů a návrhu regulátorů. Vybrané identifikační a optimalizační metody jsou naprogramovány ve formě samostatných skriptů pro MATLAB.  Hlavním výstupem práce je vytvořený interaktivní model regulačního obvodu s adaptivním regulátorem v prostředí MATLAB & Simulink.

Obtížnost zadání považuji za nadstandardní, výsledky prohlašuji za vynikající.

Student pracoval svědomitě, průběžně a své výsledky pravidelně konzultoval.

Výstupy práce jsou přínosem pro výuku cvičení předmětu Vyšší formy řízení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Student vypracoval téměř učebnici regulace, což je nutno ohodnotit. Ovšem k vlastnímu problému adaptivního regulátoru se dostal málo a ne zrovna šťastně. Chyby jsou zejména v kapitole 4.4 (obr.15.!!!). O určitém nepochopení adaptivní regulace svědčí obr.16. a úvodní odstavec kapitoly 5. (např. poslední věta a obr. 16).  Programy uvedené v příloze nejsou vysvětleny a popsány - chybí vývojové diagramy. Co považuji za negativum práce je obsah: název práce je "Adaptivní regulátor s průběžnou identifikací ... ". Obecnému povídání je věnováno 27 stran, adaptivní regulaci včetně obecných úvah 10 stran. U adaptivních regulátorů není vůbec zmínka o adaptivních systémech s referenčním modelem soustavy nebo uzavřeného obvodu, které se často používají. Hodnotím kladně práci při testování adaptivních regulátorů v Simulinku. A také celkově hodnotím zpracování a úroveň této bakalářské práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A