diplomová práce

Návrh algoritmů pro modul informačního systému

Text práce 1.54 MB Příloha 192.41 kB

Autor práce: Ing. Jana Weinlichová

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Miroslav Zbořil

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem algoritmů pro nový modul firemního informačního systému. V úvodní části se zabývá způsoby popisu informačních systémů. Pro upřesnění popisovaného systému stručně chrakterizuje prostředí IBM Lotus Notes. Následuje objektově orientovaná analýza a návrh modulu informačního systému pomocí diagramů jazyka UML v modelovacím prostředí Enterprise Architect. Ve třetí části je provedena analýza a návrh propojení navrženého modulu se stávajícími samostatnými systémy, konkrétně aktualizace dat ve formuláři. Uvádí realizaci navržených algoritmů v prostředí Lotus Domino Designer pomocí jazyka LotusScript a SQL a Lotus Domino Connectoru pro ODBC přístup k databázi. V poslední části práce navrhuje využití nástroje pro mapování ICT infrastruktury podporující využítí procesu Change management podle metodiky ITIL k efektivnímu řízení změn ve vyvíjejícím se systému.

Klíčová slova:

informační systém, objektová analýza a návrh, UML, aktualizace dat podle databáze, Lotus Domino Designer, LotusScript, ITIL, Change management

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-01)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Studentka vyborně zpracovala analýzu IS a naprogramovala řešení vybraného modulu. Osvojila si dobře jazyk UML a programovací prostředí Lotus Domino Designer.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Miroslav Zbořil

Studentka velmi dobře aplikovala vědomosti získané v předmětu "Navrhování řídících systémů". Dosažené výsledky je možno využít pro řízení firemního informačního systému.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A