bakalářská práce

Spolupráce člověk-stroj – využití počítačového videní

Text práce 3.71 MB Příloha 5.56 MB

Autor práce: Bc. Pavel Sobotka

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Roman Parák

Oponent: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Abstrakt:

Hlavní náplní této bakalářské práce je realizace aplikace pro řízení robotického ramene prostřednictvím zařízení Kinect. Aplikace je psána v jazyce C# za použití vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2017. První část bakalářské práce pojednává o tématech kolaborativní robotiky, počítačového vidění a zařízení Kinect od společnosti Microsoft. Druhá část práce je věnována popisu implementace a testování zmíňené aplikace.

Klíčová slova:

Kolaborativní robotika, počítačové vidění, Kinect, uživatelské rozhraní, strojové učení, Microsoft, 3D kamera, hloubkový obraz, vývojová sada, robotické rameno, sledování kostry

Termín obhajoby

20.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděl otázky oponenta i komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Roman Parák

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem Spolupráce člověk-stroj – využití počítačového vidění.

Student Pavel Sobotka měl za úkol provést rešerši v oblasti počítačového vidění a kolaborativní robotice. Konkrétně měl za úkol prozkoumat různé typy robotů a jejich aplikace v praxi, rovněž nejpoužívanější typy 3D senzorů / kamer. Praktická část práce zahrnuje výběr vhodné 3D kamery, její popis vlastností a výběr vhodného programovacího prostředí. Následně student vytvořil návrh řídícího programu a uživatelské rozhraní. Praktická část dále zahrnuje výběr vhodného typu robota a vytvoření stručné analýzy rizik pro dané prostředí s robotem.

Student splnil všechny části bakalářské práce bez výhrad. Nad rámec zadání student kooperoval pri vytváření komunikace TCP / IP mezi robotem a řídicí aplikací, rovněž otestoval různé typy robotů pro budoucí rozšíření aplikace.
Student pracoval na práci samostatně. Všechny postupy konzultoval s vedoucím práce.

Chválím studentovu aktivitu pri tvorbe bakalářské práce, která obnášela nadstandartní objem času a úsilí v laboratoři i mimo něj. Rovněž chválím studentovu programátorskou zručnost a schopnost psát algoritmus objektovo orientovaně. Taktéž vyzdvihuji komplexnost řešení i její praktický potenciál.

Písemná část práce, stejně jako praktická je na vysoké úrovni.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce v rešeršní části, která zahrnuje v podstatě 21 stran textu, pojednává o možných technologiích počítačového vidění a o jejich využití v kolaborativní robotice. V praktické části, kterou reprezentuje vlastní řešení a v podstatě jeho popisná část na 18 stran – kapitola 5 a 6, představuje autor vývoj aplikace pro technologii Kinect a návrh rozhraní.

Praktická část prezentuje funkční aplikaci spojující technologii Kinect s robotem ABB (prostřednictvím sw RoboticStudio) navrženou v kontextu cílů zadání pro interakci člověk stroj.

Při prezentaci doporučuji zhlédnutí přiloženého videa, alespoň s reálným robotem IRB 120.

Práce je pojata velmi edukativně a její čtení lze doporučit jako zdroj poznání pro danou oblast robotiky. Práce bezesporu splnila cíle zadání. Svým rozsahem, obsahem rešeršní částí a pochopitelně praktickou částí, práci považuji za více než dobrý standard bakalářské práce, které v daném kontextu nemám co vytknout.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A