bakalářská práce

Algoritmy třídění

Text práce 476.81 kB

Autor práce: Ing. Jan Richter, Ph.D.

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Oponent: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Abstrakt:

Bakalářská práce pojednává o základních typech třídicích algoritmů. Algoritmy lze rozdělit do dvou skupin - na jednoduché (přímé) a na složitější (optimalizované). Z přímých algoritmů třídění je práce věnována algoritmům přímé vkládání, přímý výběr a přímá výměna, kterou lze ještě rozdělit na třídění bublinové a třídění přetřásáním. Z optimalizovaných algoritmů je v práci popsáno třídění se zmenšováním kroku (Shellovo třídění) a třídění rozdělováním (Quicksort).
U zmíněných algoritmů se zabývám syntaxemi a také efektivností, s jakou jsou schopny utřídit danou množinu. Měřítkem efektivnosti jsou počty porovnávání a přesunů, které jsou funkcemi jediné proměnné, a to počtu prvků neuspořádané množiny.

Klíčová slova:

algoritmus, přímé vkládání, přímý výběr, přímá výměna, bublinové třídění, třídění přetřásáním, třídění rozdělováním, třídění zmenšováním kroku, efektivnost, porovnání, přesun.

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Téma diplomové práce patří mezi klasické problémy a v literatuře je velmi dobře zpracováno. Některé algoritmy  jsou však netriviální a kladou na studenty vyšší nároky než je u práce v obecném BS obvyklé. Zpracování tématu je ve všech směrech velmi dobré, a proto je hodnotím celkovou známkou výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce má v souladu se zadáním přehledový charakter. Zadání práce bylo splněno. Autor podává jasný a přehledný výklad problematiky třídění doplněný názornými příklady.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B