bakalářská práce

Evidence a rozbor délek trvání pracovních úkonů při výrobě forem

Text práce 1.35 MB

Autor práce: Ing. Ondřej Škrabal

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Oponent: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá ekonomicko-výrobním problémem v konkrétním strojírenském provozu. Řešení je založené na čtení čárových kódů, programovacím jazyku C# a datovém uložišti MS SQL Server 2005 Express Edition. Přináší reálné výsledky hodinových cen výrobních operací daného provozu založené na analýze nasbíraných dat, a vedle toho doporučené postupy k budoucímu navýšení zisku.

Klíčová slova:

Identifikace, čárový kód, snímač čárových kódů, databázový systém, C#, systém sledování výroby, časová a ekonomická analýza výroby.

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Oceňuji mimořádnou samostatnost, kreativitu, rychlost i důslednost, projevenou při řešení celého bakalářského projektu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předností práce je její aplikace ve výrobním podniku. Autor k řešení přistoupil systematicky, vedle specifikace prostředí firmy, popisu použitých softwarových a hardwarových prostředků, které k řešení využil a často musel i samostatně nastudovat, se zabývá funkční analýzou dat, ale i otázkami výpočtu pravděpodobnosti vzniku chyb při sběru dat a ekonomickou stránkou řešení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A