dizertační práce

Využití metod umělé inteligence pro simulaci a identifikaci dat v oblasti proudění

Text práce 2.45 MB Příloha 3.31 MB Teze 1.34 MB

Autor práce: Ing. Jan Richter, Ph.D.

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponenti: prof. Ing. Milan Pavelek, CSc., doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.

Abstrakt:

Proudění vzduchu lze vizualizovat pomocí aditiv tak, aby bylo možné pořídit snímky a videozáznamy takového proudění. Aditiva mohou být ve formě částic, nebo tvoří spojitá vlákna. Počítačové zpracování takových dat se liší právě podle použité vizualizační metody. Tato práce pojednává o množství postupů k určení tvaru proudnice a rychlosti proudění ve snímcích a záznamech proudění vzduchu. K těmto účelům jsou využívány kromě exaktních postupů i neuronové sítě a genetické algoritmy.

Klíčová slova:

Vícevrstvá perceptronová neuronová síť, genetický algoritmus, zpracování obrazu, vizualizace proudění vzduchu, rychlost proudění, tvar proudnice

Termín obhajoby

29.1.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Výzkum v oblasti IP, resp. vizualizace proudění je bezesporu přínosem. Prezentované přínosy jsou opodstatněné přestože existuje řada dalších alternativ.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Konstrukční a procesní inženýrství (D-KPI)

Složení komise

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (člen)

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 35.96 kB

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 320.23 kB

viz. posudek v pdf.
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 537.18 kB