bakalářská práce

Elektronický Xylofon

Text práce 1.83 MB Příloha 8.42 kB

Autor práce: Bc. Petr Čížek

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat funkční podobu elektronického xylofonu, který bude možné ovládat pomocí programovatelného automatu i elektronikou na bázi Arduino. Vytvořený xylofon může být využit k propagačním účelům fakulty.

Klíčová slova:

Xylofon, elektromagnet, solenoid, Arduino, PLC, tranzistorové pole, multiplexor, plošný spoj, DPS

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Autor názorně prezentoval svoji práci a odpověděl na doplňující otázky komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem předložené bakalářské práce byl návrh a realizace  elektronického xylofonu, který by sloužil například  k propagačním účelům ústavu. Xilofon by mělo být možné ovládat jak elektronikou na bázi populárního jednodeskového mikrokontroleru Arduino, tak i vybraným programovatelným automatem. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace SW vybavení.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Student se originálním přístupem k problematice využití elektroniky v oblasti hudby vypořádal s návrhem hudebního přístroje.
Využil plně znalostí ze studia.

Známka navržená oponentem: B