diplomová práce

Algoritmy pro dopřední a zpětné plánování

Text práce 6.21 MB Příloha 7.11 MB

Autor práce: Ing. Filip Sluka

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.

Oponent: Ing. Ivana Hromková, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá plánováním výroby. Obsahuje teoretický popis metod používaných pro plánování a optimalizaci výroby. Popisuje problematiku úzkých míst ve výrobě. Nabízí přehled způsobů jejich identifikace a analýzu jejich vlivů na efektivitu výrobního procesu. Navrhuje odstranění úzkých míst s využitím různých druhů algoritmů. Teoretické poznatky z oblasti optimalizace a teorie grafů aplikuje při vytvoření programu určeného k minimalizaci zpoždění zakázek a doby přeseřízení strojů. Program implementuje genetický algoritmus.

Klíčová slova:

Plánování výroby, úzká místo, optimalizace, genetický algoritmus, Ganttův diagram, ROP, MRP, MRP II, MPS, TSP, přeseřízení, zpoždění, vývoj softwaru

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student odprezentoval svou práci. Student odpověděl na otázky oponenta a dodatečné otázky komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)

Na základě doporučení vedoucího DP se student zaměřil především na problematiku rozvrhování výroby u úzkého místa.  Diplomant aplikoval genetické algoritmy pro nalezení  "optimálního řešení". Je navržena kriteriální funkce obsahující základní parametry a umožňující realizaci genetického algoritmu.  Oceňuji kritický přístup při aplikaci a hodnocení rozmanitých algoritmů.  Diplomová práce má charakter vědecké práce a je vhodné nepoužívat v textu vyjadřování v 1. osobě.
Student problematiku DP rozpracoval důkladně a vypracoval SW podporu. Navrhuji známku výborně/A.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Diplomová práce pana bakaláře Filipa Sluky na téma „Algoritmy pro dopředné a zpětné plánování“ se zabývá problematikou plánování, optimalizací výroby a identifikací a redukcí úzkých míst výroby.
Akademická práce je rozdělena do kapitol logicky, ty člení práci na teoretickou část a část s vlastním přínosem
studenta.
V teoretické části student provedl rešerši plánování výroby, zhodnotil metody pokročilého plánování výroby, mezi ně zařadil nevhodně MRP a MRP II. Tyto mezi pokročilé metody plánování nepatří. Dále se student v teoretické části práce zabýval rozvrhováním výroby, úzkými místy a kvalitně zpracoval část s algoritmy pro řešení optimalizačního problému.
Pro řešení student analyzoval několik algoritmů: Prohledávací algoritmus, pomocí kterého je nalezeno optimální řešení, není vhodný z důvodu komplexnosti problému. Dále student analyzoval metodu nejbližšího souseda, řešení nebylo vyhovující. Pro implementaci řešení student použil genetického algoritmu, který vyhovoval z hlediska času nalezení odpovídajícího řešení.

Na základě nabytých teoretických znalostí student vytvořil programové vybavení, které
implementuje algoritmus schopný provést optimalizaci úzkého místa.

Práce studenta s literaturou je úměrná rozsahu a komplexnosti diplomové práce.
Student prokázal znalost nabytých teoretických informací a dokázal je využít. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A