bakalářská práce

Využití automatizace v domácnosti při manipulaci s doklady

Text práce 524.76 kB

Autor práce: Bc. Ladislav Němeček

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá možnostmi a využitím automatizace při manipulaci a zpracování různých druhů dokladů v domácnosti. Popisuje současný stav manipulace a zpracování fyzických a digitálních dokumentů. Uvádí nevýhody současného stavu a popisuje možnosti digitalizace fyzických dokumentů a automatizaci jejich správy a použití. Představuje současně dostupné technologie, řešící digitalizaci a automatizaci moderního bydlení a koncept inteligentního domu. Navrhuje vhodné automatizační počítačové prostředky a doporučuje vhodné programové vybavení a postupy při automatizovaném zpracování písemných i jiných dokumentů v domácnosti.

Klíčová slova:

Automatické zpracování, automatizace domácnosti, fyzické dokumenty, manipulace s dokumenty, počítačové prostředky automatizace, prostředky digitalizace

Termín obhajoby

20.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděl otázky oponenta i komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Student v důsledku časového skluzu nevyužil možností, které téma
pro praxi digitalizace dokladů v domácnosti poskytovalo.
Práci zpracoval podle obecných zásad pro tvorbu bakalářských prací.
Pravidelně konzultoval postup práce a řídil se pokyny , které dostal.
Snažil se přicházet i s vlastními nápady na řešení bakalářské práce,
ale některé se mu nepodařilo realizovat do finální podoby.
V práci využil i poznatků, které získal  v průběhu  předmětu Automatizace a jiných předmětů bakalářského studia.
Prokázal znalost práce s odbornou literaturou.
Student splnil zadání bakalářské práce v plném rozsahu.
Téma pro svoji aktuálnost by mohl zpracovat jako svoji diplomovou práci.
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před zkušební komisí.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

V úvodu BP autor popisuje důvody digitalizace papírových dokumentů v návaznosti na požadavky současné doby. Následně se zaměřuje na digitalizování dokumentů v domácnosti, opět v souvislosti s vybavením domácnosti potřebnou digitalizační technikou. Současně popisuje druhy dokladů, které je možné v domácnosti digitalizovat. V této fázi BP postrádá přesnější taxonometrické členění dokumentů, s nimiž lze v domácnosti při vhodném technickém vybavení pracovat. V další části je popsáno digitalizování dokumentů psaných, obrazových a hudebních, opět bez předchozí taxonometrie. Autor klade důraz na bezpečné ukládání veškeré digitalizované dokumentace na samostatném úložišti. Pro zvládnutí odborného postupu při zpracování papírových dokumentů uvádí i nutnost individuálních dovedností zpracovatele souběžně s jeho vztahem k automatizaci procesu.
Ke zpracování BP byly využity četné literární a internetové zdroje.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B