bakalářská práce

Využití automatizace v domácnosti

Text práce 861.75 kB

Autor práce: Bc. Martin Junek

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je popsat vhodné funkce při řízení plynového kotle a automatizační prostředky pro řízení a regulaci kotlů. Následně uvést přínosy automatizace pro úspory nákladů.

Klíčová slova:

Automatizace, topný systém, inteligentní dům, plynový kotel, ekvitermní regulace

Termín obhajoby

20.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděl otázky oponenta i komise (nedostatky ekvitermní regulace).

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Student dobře seznámil a následně popsal problematiku využití automatizace při automatickém řízení vytápění rod. domků. Seznámil se s jednotlivými komponentami, které lze pro automatizaci v tomto směru využít. Zpracoval téma na dobré úrovni.
Pravidelně konzultoval postup práce a řídil se pokyny , které dostal.
Snažil se přicházet i s vlastními nápady na řešení bakalářské práce.
V práci využil i poznatků, které získal  v průběhu  předmětu Automatizace a jiných předmětů bakalářského studia.
Prokázal znalost práce s odbornou literaturou.
Splnil zadání bakalářské práce v plném rozsahu.
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před zkušební komisí.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Autor v BP zhodnotil postup regulace v RD. Uvedl funkce v inteligentním domě. Následně se zabýval způsoby regulace kotle pro ÚT v RD. Přínosem práce je popis ekvitermní regulace.
Vhodně propojil studijní materiály s internetovými zdroji informací v oblasti regulace.
BP postrádá ukázku programového řešení regulace v různých provozních režimech. Např. při trvale obydleném domě nebo rekreačně užívaném. Z přiložených grafů (str. 20-21) není možno jednoznačně určit ekonomický přínos/výhodnost volené regulace pro uživatele (provozovatele) - neúplně popsané grafy. Případně srovnání navržené regulace RD s podobným domem, kde budou v místnostech přímotopy a elektrický boiler nad umyvadlem.  Práce zasluhuje shrnutí navržené regulace RD z technického hlediska - spolehlivost systému regulace a životnost  při časté změně pracovních režimů. Pak je možné přistoupit k hodnocení ekonomických hledisek.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B