diplomová práce

Návrh řízení kombinační váhy za pomocí řídicího systému SIMOTION

Text práce 1.53 MB Příloha 769.56 kB

Autor práce: Ing. Alexandr Capovsky

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem algoritmu pro řízení kombinační váhy za splnění předem definovaných podmínek. Dále je sestaven simulační model s proměnnými parametry a následně je otestován, jak reaguje na změny, které mohou za provozu nastat

Klíčová slova:

SIMOTION, kombinační váha, návrh řízení balicího stroje

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student odprezentoval svou práci. Student odpověděl na otázky oponenta a dodatečné otázky komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem předložené diplomové práce byl návrh algoritmu pro řízení kombinační váhy za splnění předem definovaných podmínek. Dále sestavení simulačního modelu s proměnnými parametry a následně otestování, jak reaguje na změny, které mohou nastat za provozu. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace SW vybavení.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce řeší dva okruhy problémů pro návrh řízení kombinační váhy na bázi řídicího systému SIMOTION.
V kapitole 4 jsou rozpracovány teoretické postupy k vytvoření použitelných algoritmů ke slučování zboží, připraveného v kapsách kombinační  váhy. Správně jsou uvažovány i varianty odlišných provedení vah.
V kapitole 5 je popis navrhovaného řešení, realizovaného formou simulačního modelu procesu vážení. Velmi kvalitně a smysluplně jsou realizovány interaktivní obrazovky pro různorodé činnosti obsluhy váhy.
V kapitole 6 je dostatečně podrobný rozbor simulačních výsledků pro různé případy provozních situací . Z experimentů jsou odvozena doporučení pro zadávání parametrů do řídicího systému.
Posuzovaná závěrečná práce svědčí o výborných schopnostech diplomanta řešit inženýrské úkoly.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A