bakalářská práce

Algoritmy pro syntézu hudebních zvuků

Text práce 1.06 MB

Autor práce: Bc. Samuel Matyáš Novák

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá problematikou syntézy hudebních zvuků, konktrétně sestavováním algoritmů oscilátorů. K problému je přistupováno z pohledu skládání funkcí a fázového zkreslení. Při návrhu potřebných funkcí bylo užito interpolačních polynomů, iteračních metod a optimalizace. Byl zkonstruován fázový akumulátor a sinová tvarovací funkce. Dále byl předveden způsob, jak zkreslit průběh sinové vlny. Nakonec byla popsána metoda pro syntézu rozladěných hlasů pilové vlny.

Klíčová slova:

syntéza zvuku, algoritmy oscilátorů, fázové zkreslení, fázový akumulátor, tvarovací funkce, unisono efekt

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student představil svou závěrečnou práci a úspěšně zodpověděl otázky oponenta a doplňjící otázky komise: Jakým způsobem byly získány zvukové stopy? Kdo byl autorem způsobu vyjadřování obecného signálu pomocí složení sinusových signálů?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
Ing. František Vdoleček, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Zadání bylo motivováno zejména odborným zájmem autora. Autor pracoval zcela samostatně. Práce obsahuje poměrně bohatý teoretický základ a také praktické výstupy. Je třeba ocenit zejména to, že řada teoretických poznatků, kterým, jak je zřejmé, autor nejen porozuměl, ale dokázal je i prakticky aplikovat, je nad rámec výuky, kterou student absolvoval.
Autor se zcela svobodně rozhodl svoji práci napsat v anglickém jazyce. To svědčí o snaze klást si vysoké nároky a život si nijak nezjednodušovat. I tuto skutečnost je vhodné ocenit a konstatovat, že i splnění tohoto dobrovolného úkolu se autorovi vcelku podařilo.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Předložená práce splnila požadavky zadání. Splnění jednoho z cílů, konkrétně „Implementace sinového oscilátoru“, je však možné spíše předpokládat. V práci je uveden jeho matematický popis, ale o vlastní implementaci v ní není zmínka. Pokud tedy tou implementací nebyl míněn uvedený matematický popis.
Po formální stránce je na velmi dobré úrovni. Nezvyklé je číslování stran počínaje titulní. Autor jako jazyk práce zvolil angličtinu. Objevují se v ní pro tento typ práce neobvyklé formulace, např. „iterative fashion“ a „in the same vein“. Také „a few advantages“ vyznívá pro jistě pozitivní výhody mírně negativně.
Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A