bakalářská práce

Všesměrové podvozky robotů v digitální výrobě

Text práce 3.88 MB Příloha 14.02 MB

Autor práce: Bc. Jakub Imramovský

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá popisem všesměrových platforem a jejich použitím v digitalizované výrobě, analýzou různých typů všesměrových podvozků rozdělením a návrhem konstrukce všesměrové robotické platformy.

Klíčová slova:

Mobilní robot, podvozek robota, všesměrové kolo, všesměrová mobilita.

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student představil svou závěrečnou práci a úspěšně zodpověděl doplňující otázku komise: Bylo toto řešení prakticky využito?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
Ing. František Vdoleček, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)

Student se o vybrané téma velmi zajímal. Iniciativně se snažil získat relevantní literaturu a informace o předmětné problematice. Pravidelně konzultoval a přicházel s připravenými dotazy. Velmi dobře aplikoval znalosti získané v průběhu studia s ovládáním CAD produktu a s metodikou konstruování.
Proto se mu podařilo výborně zadané téma zpracovat.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Student zpracoval přehled všesměrových podvozků mobilních robotů. Rozebral jejich konstrukční uspořádání a vytvořil 3D konstrukční model hypotetického všesměrového podvozku.
Dobře vystihl využití mobilních robotů v současné automatizaci.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A