diplomová práce

Testování teplených zdrojů spalujících dřevo a dřevěnou štěpku

Text práce 4.83 MB

Autor práce: Ing. Martin Staňo

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Abstrakt:

Táto diplomová práca je zameraná na problematiku testovania spaľovacieho zariadenia a procesu spaľovania dreveného paliva. Cieľom práce je oboznámiť sa s danou problematikou a analyzovať riešenia monitorovania a riadenia parametrov zdroja tepla podľa platnej legislatívy. Výsledkom práce je realizácia a overenie softvérového návrhu testovacieho systému spaľovacích zariadení pomocou vývojového prostredia NI LabVIEW.

Klíčová slova:

Spaľovací proces, monitorovanie veličín, riadene veličín, testovanie zdrojov tepla, NI LabVIEW

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student představil komisi svou BP. Student úspěšně zodpověděl dotazy oponenta. Rovněž student úspěšně reagoval na dotazy komise: Bezpečnostní prvky Testování fce, spolehlivosti, požadavků

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student pracoval velmi zodpovědně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Martin Lisý, Ph.D.

Předložená práce se zabývá návrhem systému řízení a regulace pro testovací stend tepelných spotřebičů na tuhá paliva malých výkonů. Práce je složená z několika částí. Rešeršní část obsahuje popis mimo jiné popis spalování, spalovacích spotřebičů a legislativních požadavků. Dále je zde popsán obecný požadavek na testovací stend, měření a řízení. Stěžejní část rešerše obsahuje popis možností měření jednotlivých veličin. Rešeršní část je zpracována přehledně, s logickou návazností a obsahuje pouze drobné nepřesnosti, které nemají podstatný vliv na celkovou kvalitu práce.
Dále navazuje soupis požadavků na konstrukci testovacího stendu, jeho řízení, regulace a záznam dat. Navržený systém byl realizován a instalován ve dvou variantách ve dvou laboratořích. Obě realizace byly následně testovány s plným ověřením funkčnosti systému, což hodnotím velmi kladně.
Studen prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu v technické praxi. Výsledkem práce je reálná a funkční aplikace řízení a regulace stendu pro testování kotlů, krbů a krbových kamen.
Po grafické, jazykové a formální stránce je práce na odpovídající úrovni. Po získání dalších zkušeností má student předpoklady pro úspěšné uplatnění v praxi. Práce splnila cíle zadání, veškeré formální požadavky, proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A/výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A