bakalářská práce

Automatizované testování PLC kódu pro TwinCAT 3 PLC

Text práce 1.07 MB Příloha 194.32 kB

Autor práce: Bc. Jan Prax

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce pojednává o objektově orientovaném programování a testování software obecně. Čtenář je v rámci této práce seznámen s vývojovým prostředím TwinCAT 3, ve kterém je vytvořena knihovna pro jednotkové testy. V tomto prostředí bude knihovna také implementována.

Klíčová slova:

TwinCAT 3, paradigma, vývojář, programátor, tester, implementovat

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Študen oboznámil komisiu z témou Bakalárskej práce - Automatizované testování PLC kódu pro TwinCAT 3 PLC Otázky oponenta neboli položené. Na všetky otázky komisie študent dokázal reagovať úspešne.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Téma zadání vyplynulo z dosavadních praktických pracovních zkušeností a potřeb studenta. Autor pracoval zcela samostatně a s vcelku profesionálním programátorským zaujetím. Vzniklá knihovna je funkční a přímo prakticky použitelná. Je dobrým základem pro ověření použitelnosti zvolené metody testování a lze oprávněně předpokládat, že knihovna bude nejen skutečně používána, ale že bude také významně rozšiřována.
Bohužel autor svoji profesionálně odvedenou praktickou část nepodpořil stejně kvalitním formálním zpracováním, které trpí mnoha nedostatky, z nichž řada byla způsobena až příliš velkou samostatností autora. Je škoda, že výsledný dojem z této kvalitní práce je tím poněkud snížen.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Předložená práce splnila cíle uvedené v zadání. Autor sám upozorňuje na jeden drobný nedostatek, který je potřeba dořešit. Je jím výstup více řádků výsledků testů do textového souboru. Výstup do souboru však není v zadání explicitně uveden, takže není zřejmé, zda by tento nedostatek měl ovlivnit hodnocení splnění cílů.
Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. Projevuje se to už na titulní straně, kde je pro název práce použito patkové písmo a text je nevhodně zalomen v názvu použitého prostředí. Obrázek č. 3 je příliš široký (vytéká až k okraji strany). Na několika obrázcích je obtížně čitelné písmo. Nejednotné je vkládání prázdné strany před začátkem hlavních kapitol. Některým větám není snadné nebo vůbec možné porozumět. Časté je opomenutí interpunkce za vloženou vedlejší větou.
Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B