bakalářská práce

Laboratorní úloha s Siemens LOGO!

Text práce 1.34 MB

Autor práce: Bc. Dušan Matiaško

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Cieľom bakalárskej práce je návrh a vypracovanie riešenia laboratórnej úlohy zameranej na reguláciu teploty pomocou dvojpolohového regulátoru s využitím Siemens LOGO!8. Úvod práce je venovaný teoretickému zoznámeniu sa so zariadením LOGO!8. V praktickej časti rozoberáme návrh prepojenia regulovanej sústavy s programovateľným automatom a následne realizujeme aj samotnú laboratórnu úlohu.

Klíčová slova:

PLC, LOGO!, regulácia teploty

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Študen oboznámil komisiu z témou Bakalárskej práce - Laboratórní úloha a Siemens LOGO! Na otázky oponenta bolo odpovedané s menšími chybami. Na všetky otázky komisie študent dokázal reagovať, avšak prejavil určité neznalosti z danej problematiky.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem předložené bakalářské práce byl návrh a řešení laboratorní úlohy regulace teploty s logickým modulem LOGO! 8. Řízená soustava je tvořena zdrojem tepla (20 wattová žárovka), teplotním snímačem LM35. Chlazení zabezpečuje malý 12V ventilátor. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektroniky a programu. Autor se ve své práci nejdříve zaměřil na popis použitého HW a SW vybavení. Následně se věnoval regulované soustavě a vlastnímu řešení dané Problematiky. V závěru práce se mu podařilo navrhnout a realizovat úlohu řízení teploty dvoj-polohovým regulátorem. Autor si bohužel špatně rozvrhnul čas potřebný pro vypracování zadané práce, což se negativně projevilo na kvalitě práce.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá tvorbou modelu pro ukázku regulace v předmětu Automatizace. Práce se soustředí na popis vlastního modelu, použitých prvků a návrh laboratorní úlohy. Práce obsahuje řadu nepřesností a nejasných formulací. Dále výsledné experimenty neobsahují reakci soustavy na skokovou změnu žádané veličiny, ale pouze ustálené stavy.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D