bakalářská práce

Použití mikročipových MEMS senzorů v praxi

Text práce 2.76 MB Příloha 10.73 MB

Autor práce: Bc. Dominik Rumian

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zaměřuje na MEMS senzory a jejich využití v praxi. První část práce se věnuje historii, současnému využití, principu fungování a porovnání jednotlivých druhů MEMS senzorů. Druhá část se věnuje popisu mikrokontroléru, jeho stavbě a možnostech využití. Ve třetí části jsou popsány externí sériové sběrnice, které slouží k propojení mikrokontroléru s přídavným hardwarem jako například digitální senzor. V poslední části této práce je popsán vybraný mikrokontrolér, senzory a ukázka jejich fungování.

Klíčová slova:

MEMS senzor, mikrokontrolér, měření, externí sériová sběrnice, akcelerometr, Arduino, MATLAB

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student představil svou závěrečnou práci a úspěšně zodpověděl doplňující otázky komise: Proč byly oba senzory využity jako akcelerometry? Byly testovány limity měření tohoto zařizení?

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
Ing. František Vdoleček, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

V práci se student seznamuje s problematikou MEMS snímačů a hlavně popisuje možnosti získávání dat z těchto typů snímačů. Praktická část práce obsahuje popis měření digitálního a analogového akcelerometru včetně grafické vizualizace měřených dat. Výsledný měřicí řetězec a navržený program může sloužit jako pomůcka ve výuce senzoriky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Student nadstandardním způsobem seznámil se zadanou problematikou. Zvládl také speciální programové prostředky, využívané v tomto oboru.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A