bakalářská práce

Domovní zabezpečovací systém

Text práce 4.09 MB Příloha 8.79 MB

Autor práce: Bc. Marek Martínek

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Mgr. Monika Dosoudilová, Ph.D.

Abstrakt:

Úvodní kapitoly této práce se věnují druhům ochrany objektů, popisují prvky
zabezpečovacích systémů a druhy čidel, které se v systémech vyskytují. Další kapitoly se věnují detektorům jiných nebezpečí než je trestná činnost a řeší problematiku přenosu signálu. V závěru práce je prakticky řešen zabezpečovací systém pro dům či byt založený na open-sourcovém řešení ve vývojovém prostředí ARMmbed.

Klíčová slova:

Zabezpečovací systém, Ochrana majetku, ARMmbed, Mbed, NUCLEO-F401RE,
Bezpečnostní senzory, GSM

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student představil svou závěrečnou práci a úspěšně zodpověděl otázky oponenta.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
Ing. František Vdoleček, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá problematikou zabezpečení domácností. Po rešeršní části práce následuje popis testovaného modelu zabezpečovacího systému včetně praktické ukázky. Student se seznámil nejen s použitými prvky ve svém modelu, ale také vytvořil funkční SW vycházející s obecných principů podobných zabezpečovacích zařízení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Předložená práce je z velké části rešeršního charakteru. Student podává detailní přehled řešení zabezpečovacích systémů. Je tady velice pěkně popsána široká škála jednotlivých prvků zabezpečení včetně jejich výhod a nevýhod.
K této části bych měla malé připomínky:
Magnetický kontakt nemá snímací cívku, ale jazýčkové relé.
Čidlo zaznamenávající tříštění skla pomocí zvuku se neumisťuje na sklo.

Praktická část je věnována konkrétnímu zabezpečovacímu systému pro byt.  V  návrhu mi chybí přepěťová ochrana a hlášení stavu napájení.

I přes zmíněné výtky hodnotím BP kladně. Práce je přehledná, logicky uspořádaná s pěknou grafickou úpravou.

BP doporučuji k obhajobě s hodnocením B/velmi dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B