bakalářská práce

Data logging vozu Formula Student

Text práce 1.8 MB

Autor práce: Bc. Libor Novotný

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. František Vdoleček, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá popisem principu senzorů použitých na monopostu Formule student. Dále je popsána řídící jednotka a její přídavné moduly, nastíněno zlepšení monopostu v oblasti elektroniky a implementace dataloggeru Omega L2. Podrobněji popisuje důvod použití senzorů a aktuátorů na vozidle. Popis je doplněn ukázkou naměřených dat.

Klíčová slova:

ECU, Liferacing, datalogging, senzory, aktuátory, Formula student

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Študen oboznámil komisiu z témou Bakalárskej práce - Data logging vozu Formula Student Na otázky oponenta bolo odpovedané vecne a prehľadne. Na všetky otázky komisie študent dokázal reagovať úspešne.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá modernizací datalogeru projektu Formule Student. Kromě obecného popisu jednotlivých senzorů použitých v projektu se práce zabývá vlastním zapojením a nastavením nové záznamové jednotky. Student musel vynaložit velké úsilí, jak v oblasti hardwarové tak programové části práce. Z hlediska metrologie by si práce zasloužila jít více do hloubky a provést další testování, ověřování a kalibrace.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Na předložené  práci hodnotím kladně její praktický výsledek, tj. realizační výstup v projektu "Formula student" včetně návrhu a realizace potřebné kabeláže celého systému i výsledného ověření funkčnosti.
Bohužel tyto klady výrazně snižuje značná zmatečnost práce. Hned v úvodních větách  je konstatováno, kterou jednotku je třeba vybrat, závěr pak namísto zhodnocení dosažených výsledků dubluje přehled obsahu jednotlivých kapitol. Vlastní text působí  velmi roztříštěně, když odstavce tvoří zpravidla 2 až 3 věty a navíc je často odstavec totožný s celou podkapitolou. Autor rovněž velmi záhadným způsobem "žongluje" s českými a anglickými termíny jako např. ventil/valve;  snímač/senzor/měřidlo/gauge; úhel/angle atd. atd. - prakticky všude, kde existují české ekvivalenty názvů upřednostňuje angličtinu. Tak se např. o možnostech zapojení původní i nové jednotky sběru dat dovídáme nikoli z obrázku schéma (osazení) připojovacích konektorů, ale z "pinoutu",  většina textů v obrázcích je rovněž anglicky, takže se naskýtá otázka, proč tedy nebyla celá práce psána anglicky?
S tímto pak kontrastují někde až hovorové formulace: "...můžeme vidět několik křížků..."; " ...elektronika upravuje signál tak, aby se dal rozumně přijímat...".
Práce se nevyhnula ani překlepům aj. nedůslednostem, jako např.: "... budou popsaný použité aktuátory..." ; " ...dostatečně velká průtok..."; " ... může dojít k jeho nenávratnům poškození..."  a pod.
V kapitole 7 Seznam zkratek, symbolů, obrázků a tabulek je uvedeno cca jen polovina zkratek v práci použitých.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C