bakalářská práce

Metody využívané pro OCR

Text práce 4.02 MB Příloha 9.12 MB

Autor práce: Bc. Marek Čermák

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Ačkoli je OCR (Optické rozpoznávání znaků – Optical Character Recognition) problematikou sahající do druhé poloviny dvacátého století, dostalo se mu v současnosti velké pozornosti v souvislosti s počítačovým viděním a detekcí objektů. V této práci bude popsána historie OCR a stručně budou zmíněny techniky doposud používané pro OCR. Pozornost bude soustředěna na současné metody rozpoznávání textu, tedy na soft computing. Protože v této oblasti zastávají největší roli neuronové sítě, budou zmíněny a popsány některé architektury a následně bude realizován software pro rozpoznávání alfanumerických znaků pomocí konvoluční neuronové sítě.

Klíčová slova:

ocr, metody ocr, rozpoznávání textu, rozpoznávání znaků, soft computing, umělá inteligence, strojové učení, neuronové sítě, konvoluční neuronové sítě, detekce objektů, počítačové vidění, zpracování obrazu, data, vizualizace, tensorflow

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Študen oboznámil komisiu z témou Bakalárskej práce - Metódy využívané pro OCR Na otázky oponenta bolo odpovedané vecne a prehľadne. Na všetky otázky komisie študent dokázal reagovať úspešne.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce zpracovává problematiku OCR. Součásti práce je i zdařilý SW, který je dále poskytován jako Opensource. Práce dosahuje nadstandardní úrovně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Cílem předložené bakalářské práce byla rešerše dostupných metod a SW pro OCR. Dále bylo cílem vybrat jednu z metod a tu následně naprogramovat a prakticky otestovat. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace SW vybavení. Autor se na začátku práce věnuje historickému vývoji optického rozpoznávání znaků a následně jeho metodice. Dále se autor věnuje neuronovým sítím. Následující kapitola obsahuje průzkum dostupného komerčního a nekomerčního SW pro OCR. Dále následuje kapitola s realizací vlastní OCR aplikace a kapitola se zhodnocenými výsledky OCR aplikace.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A