bakalářská práce

Simulace průmyslových procesů a jejich řízení pomocí Siemens LOGO!

Text práce 3.06 MB Příloha 3.62 MB

Autor práce: Bc. Michal Vavrík

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

První částí cíle této práce je nalézt program, který umí simulovat automatizační prostředí
a lze jej řídit pomocí Siemens LOGO!. Další část cíle je vytvořit vzorové úlohy
v programu LOGO!Soft Comfort, ty stáhnout do PLC LOGO! a jím řídit nalezený
simulačním software.

Klíčová slova:

Řízení simulačního programu, LOGO!, PLC, automatizace, pneumatika.

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Študen oboznámil komisiu z témou Bakalárskej práce - Simulace prumyslových procesu a jejich řízení pomocí Siemens LOGO! Na otázky oponenta bolo odpovedané vecne a prehľadne. Na všetky otázky komisie študent dokázal reagovať úspešne.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem předložené bakalářské práce bylo vytvoření vzorových úloh do předmětu programovatelné automaty. Tyto měly být zaměřeny na simulace průmyslových procesů s jejich následným řízením pomocí Siemens LOGO!. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace programů. Autor se ve své práci nejdříve zaměřil na popis různých simulačních softwarů, které by byly vhodné pro řešení dané problematiky. Následně zvolil SW Factory I/O ve které vytvořil 10 vzorových úloh vhodných do výuky. Na závěr práce se autor navíc věnoval programu Autosim-200 ve kterém také vytvořil několik úloh.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Student zpracoval velmi aktuální téma pro využití, které se týká problematiky simulace a využití simulace v praxi. S ohledem na využívání principů simulace v Industry 4.0 - virtuální dvojče, zpracované úlohy ve výuce ústavu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A