bakalářská práce

Chytrá chalupa

Text práce 4.99 MB Příloha 192.97 kB

Autor práce: Bc. Martin Sýkora

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Mgr. Monika Dosoudilová, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro chytrý dům. Systém je řízen logickým modulem SIEMENS LOGO!, kterým je zajišťováno hlídání objektu či kontinuální měření teplot. Stav systému je pravidelně logován. Pro předávání informací a ovládání systému bylo vytvořeno webové prostředí.

Klíčová slova:

chytrý dům, chytrá domácnost, logický modul, SIEMENS LOGO!, PLC, webové prostředí, zabezpečovací systém

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Študen oboznámil komisiu z témou Bakalárskej práce - Chytrá chalupa Na otázky oponenta bolo odpovedané vecne a prehľadne. Na všetky otázky komisie študent dokázal reagovať úspešne.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem předložené bakalářské práce byla automatizace některých činností při užívání rodinné chalupy a vytvoření jednoduchého zabezpečovacího systému pomocí Siemens LOGO!. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektroniky a programu. Nejdříve se autor práce zaměřil na základní definice chytrého domu a na příklady dostupných řešení. Dále se již autor věnuje použitému hardwaru a praktické realizaci dané problematiky. V práci nechybí ani finanční zhodnocení.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Autor se v práci věnuje automatizaci chytrého domu, konkrétně řeší systém jednoduchého zabezpečení, funkci měření teploty a přítomnost pošty ve schránce. Student si sám vybírá hardware a řeší výše zmíněné funkce nejen teoreticky, ale i prakticky.

Velice kladně hodnotím i aplikaci softwaru LOGO! Soft Comfort.

Práce je sepsána přehledně,  zajímavě,  s minimálním množstvím překlepů.

BP doporučuji k obhajobě s hodnocením A/výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A