bakalářská práce

Metrologické charakteristiky elektrických teploměrů

Text práce 3.92 MB Příloha 2.97 MB

Autor práce: Bc. Jakub Telecký

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Práce obsahuje přehled měření teploty se zaměřením na odporové snímače a termočlánky, které jsou podrobněji rozebrány z hlediska jejich vlastností. Praktická část se zabývá jejich vzájemným srovnáním, které je provedeno za pomoci softwaru LabVIEW NXG, DAQ karty od National Instruments a teploměrů značky Sensit.

Klíčová slova:

měření teploty, teploměry, statické vlastnosti, rozsah, dynamické vlastnosti, přechodová charakteristika, odezva, odporové senzory, termoelektrické senzory, termočlánky

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Študen oboznámil komisiu z témou Bakalárskej práce - Metrologické charakteristiky elektrických teploměru Na otázky oponenta bolo odpovedané vecne a prehľadne. Na všetky otázky komisie študent dokázal reagovať úspešne.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Práce splnila zadání rozsahem i obsahem, výsledkem je funkční laboratorní úloha využitelná pro praktickou výuku v bakalářském studiu. Student prokázal dobré schopnosti při získávání dalších informací nad rámec studia i jejich aplikování pro splnění zadaných úkolů. Práci lze vytknout jistou grafickou nevyváženost -  nekontrastnost některých převzatých obrázků oproti jiným barevným. Rovněž postup získávání časových konstant jednotlivých teploměrů mohl být popsán v stěžejní praktické části práce názorněji.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou rešeršní část a praktické měření. Experiment si zasluhoval i porovnání jiných metrologických charakteristik, než určení časové konstanty.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B