bakalářská práce

Využití prostředků řízených počítačem ve FabLab Brno pro výuku

Text práce 1.3 MB Příloha 13.4 MB

Autor práce: Bc. Milan Lesnek

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Práce se zabývá tvorbou laboratorních úloh pro moderní digitalizovanou výrobu dostupnou v dílně FabLab Brno, na přístrojích pro 3D tisk, laserové řezání a gravírování. Úlohy jsou zaměřené pro seznámení studentů s nejnovějšími nástroji pro vývoj a výrobu.

Klíčová slova:

FabLab, 3D tisk, laserové řezání, laserové gravírování, IoT dílna

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Študen oboznámil komisiu z témou Bakalárskej práce - Využití prosředku řízených počítačem ve FabLab Brno pro výuku. Otázky oponenta neboli položené. Na všetky otázky komisie študent dokázal reagovať úspešne.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Student se aktivně kontaktoval s pracovištěm FabLab na Jihomoravském inovačním centru. Seznámil se dobře s jeho vybavením a naučil se obsluhovat a programovat automatická instalovaná pracoviště. Připravil sadu úloh, které jednak bude moci využít FabLab pro své kurzy a činnost, jednak mohou sloužit
jako náměty pro cvičení a spolupráci VUT a FabLab Brno.
Práce je velmi přínosná a studentovi se jí podařilo výborně zpracovat.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Student využil blízkosti laboratoře FabLab. Seznámil s instalovanými stroji v laboratoři, jejich ovládáním a obsluhou. Navrhl demonstrační úlohy s možností modifikace postupů pro výuku. Navázal kontakt s FabLab a umožnil využívání tohoto pracoviště pro UAI..
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A